Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τις δυνατότητες αξιοποίησης της απόφασης του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου (ΔΕΕ) για μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (με 36 μήνες προϋπηρεσία) 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΛΛΥΡΗΣ – ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δ/νση Επικοινωνίας: Αναγνωστοπούλου 32, Αθήνα - ΤΚ 10673
Τηλ.: 2103608504, 2103643637, 6944715401, 6944691416 - Fax: 2103608509
Web: www.koliris.gr - Εmail: kolliris@hotmail.com

________________________________________

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

Για τις δυνατότητες αξιοποίησης της απόφασης του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου (ΔΕΕ) για μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (με 36 μήνες προϋπηρεσία)
 

Αθήνα, 15.04.2015
Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες,

Μετά από σχετικό ερώτημα που μας ετέθη από συνάδελφό σας, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης της υπόθεσης, σάς παραθέτουμε ευσύνοπτα την επιστημονική μας άποψη διά του παρόντος, που αποτελεί ταυτόχρονα και πρόταση συνεργασίας.
Ι. Κατ’ αρχάς αναφέρουμε ότι το γραφείο μας στελεχώνεται από έγκριτη ομάδα νομικών, η οποία με προεξάρχοντα τον υπογράφοντα, μπορεί να αντιμετωπίσει ευχερώς όλες τις πτυχές της υπόθεσης που σας αφορά εξωδίκως αλλά και δικαστικώς (εφόσον απαιτηθεί) από τον πρώτο βαθμό μέχρι και το ανώτερο ελληνικό ή ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς διαθέτει πλούσια σχετική εμπειρία.
Ειδικότερα, το γραφείο μας εξειδικεύεται στο εκπαιδευτικό δίκαιο έχοντας εκπροσωπήσει εκατοντάδες μεμονωμένους εκπαιδευτικούς εξωδίκως (από το απλό υπηρεσιακό συμβούλιο έως και το γραφείο του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας) και δικαστικά (από το Πρωτοδικείο έως το ΣτΕ) αλλά και έχει συνεργαστεί – συνεργάζεται και εκπροσωπεί συλλογικούς φορείς [όπως μεταξύ άλλων την Π.Ο.Σ.Ε.Π.Ε.Ε.Α. (www.poseepea.blogspot.com), το Σύλλογo Ελλήνων Γεωλόγων (www.geologist.gr), τον ΠΑ.Σ.Α.Φ. (filologoi02.webnode.gr), το Σύλλογο σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ κλπ.], έχει δε συνεργαστεί στο παρελθόν με τοπικές ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ σε ειδικές υποθέσεις (βλ. ιδίως θέματα διαθεσιμοτήτων εκπαιδευτικών), αλλά και με πολυάριθμες ομάδες εκπαιδευτικών για διεκδικήσεις μισθολογικές και υπηρεσιακές (π.χ. πρόσφατα Φυσικοί – ΡΗ - ζήτημα α΄ ανάθεσης, φιλόλογοι - για το μάθημα της Ιστορίας) κλπ.
Επίσης το γραφείο μας συνεργάζεται κατεξοχήν με οργανωμένες συλλογικότητες σε επίπεδο ομοσπονδιών και πανελληνίων συλλόγων, όπως μεταξύ άλλων π.χ. η Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. (www.pospief.gr), ο ΠΑΣΥΦΩΣ (www.oikopv.gr), η ΕΠΗΕ (www.ephe.gr), ήτοι διαθέτει και την εμπειρία, την επάρκεια και την τεχνογνωσία υποστήριξης κοινών αιτημάτων χιλιάδων φυσικών (ή νομικών) προσώπων σε κεντρικό επίπεδο, εξωδικαστικά και δικαστικώς μέχρι και τα ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
ΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ακριβέστερα Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής ΔΕΕ) με την απόφασή του Γ΄ Τμήματος του της 26ης Νοεμβρίου 2014 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 22/13, C 61/13 έως C 63/13 και C 418/13, με αντικείμενο αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως, δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, υποβληθείσες, αφενός, από το Tribunale di Napoli (Ιταλία), αφετέρου, από το Corte costituzionale (Ιταλία), με απόφαση της 3ης Ιουλίου 2013, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 23 Ιουλίου 2013 (C 418/13), εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία:
«Η ρήτρα 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, έχει την έννοια ότι απαγορεύει εθνική κανονιστική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες, βάσει της οποίας είναι δυνατή η ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κενών και ελεύθερων θέσεων διδασκόντων και διοικητικού, τεχνικού και επικουρικού προσωπικού στα υπό κρατική διαχείριση σχολεία, έως την ολοκλήρωση διαγωνισμών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, χωρίς να ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών αυτών και αποκλειομένης εντελώς, για τους διδάσκοντες αυτούς και το εν λόγω προσωπικό, της δυνατότητας προβολής αξιώσεως για την αποκατάσταση της ζημίας που ενδεχομένως έχουν υποστεί λόγω της προαναφερθείσας ανανεώσεως. Συγκεκριμένα και υπό την επιφύλαξη των διαπιστώσεων των αιτούντων δικαστηρίων, η εν λόγω ρύθμιση, αφενός, δεν καθιστά δυνατή τη συναγωγή αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων προκειμένου να ελεγχθεί αν η ανανέωση των συμβάσεων αυτών ανταποκρίνεται πράγματι σε γνήσια ανάγκη, είναι πρόσφορη προς επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού και αναγκαία προς τούτο, και, αφετέρου, δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για την αποτροπή καταχρηστικής συνάψεως διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις αυτές».
Με λίγα και απλά λόγια: το ΔΕΕ ανοίγει την πόρτα της διεκδίκησης μονιμοποίησης για χιλιάδες αναπληρωτές με προϋπηρεσία και στην Ελλάδα, καθώς, μεταξύ άλλων, κρίνει ότι πρακτικές εκμετάλλευσης «στρατιών» αναπληρωτών από Κράτος Μέλος της ΕΕ καταστρατηγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων εκπαιδευτικών και δεν αποτρέπουν αποτελεσματικά την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
Μάλιστα αξιοσημείωτο και ουσιαστικά κρίσιμο είναι ότι στο Δικαστήριο παρενέβη και η Ελλάδα υποβάλλοντας γραπτές παρατηρήσεις (C 418/13) με στόχο να μην εκδοθεί θετική απόφαση. Η Ελληνική Κυβέρνηση προέβαλε ότι δεν θα ήταν σκόπιμη η υπαγωγή της εκπαίδευσης στις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
Το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό και έκρινε δεσμευτικά και για την Ελλάδα ότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν αποκλείει κανένα συγκεκριμένο κλάδο από το πεδίο εφαρμογής της και, συνεπώς, έχει εφαρμογή στο προσωπικό που προσλαμβάνεται στον κλάδο της εκπαίδευσης.
Συνεπώς, η απόφαση αυτή δεσμεύει τα όργανα της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης και της εκτελεστικής (ΥΠΑΙΘ) και της δικαστικής εξουσίας (βλ. αντί πολλών: απόφαση Ολομέλειας ΑΠ 16/2013: «η δεσμευτικότητα της απόφασης αυτής (του ΔΕΕ εννοείται) ….. είναι όμως αναμφίβολη, αφού μόνον έτσι εξυπηρετείται ο σκοπός της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου»).
Συμπερασματικά με βάση την ως άνω απόφαση ανοίγονται οι εξής δύο βασικά νομικές οδοί (οι οποίες μπορεί να ακολουθηθούν σωρευτικά και συνδυαστικά και δεν τελούν φυσικά σε σχέση αλληλοαποκλεισμού):
Κατάθεση πλήρους, εξειδικευμένης και εμπεριστατωμένης νομικά αίτησης – υπομνήματος προς τον Υπουργό Παιδείας, ώστε να συμμορφωθεί άμεσα με το αληθές περιεχόμενο της ως άνω απόφασης του ΔΕΕ.
Παράσταση στο γραφείο του Υπουργού παρουσία Επιτροπής ενδιαφερομένων και του υπογράφοντος το παρόν.
Αν το ΥΠΑΙΘ απαντήσει θετικά έχει καλώς (αν και αισιόδοξο σενάριο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα), ειδάλλως μπορεί να γίνει ομαδική προσφυγή κατά της αρνητικής πράξης στα διοικητικά δικαστήρια (εφόσον βέβαια έχει εκτελεστότητα). Ενόψει της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και των επικείμενων και εν γένει πολύ-αναμενόμενων εξελίξεων στον χώρο του ΥΠΑΙΘ (ιδίως με την κατάθεση του περιβόητου πολυνομοσχεδίου) η οδός αυτή επιβάλλεται στρατηγικά να προηγηθεί χρονικά και δη το συντομότερο δυνατόν.
Αναλυτική - με εξειδικευμένη νομική επιχειρηματολογία -Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του ΔΕΕ (μετά την υλοποίηση του πρώτου βήματος) και σε δεύτερο επίπεδο προσφυγή στο ΔΕΕ.
Προς αποφυγή ερωτημάτων σας: είναι δυστυχώς νομικά αμφίβολο κατά πόσον μπορεί κανείς να απευθυνθεί απευθείας με ομαδική προσφυγή στο ΔΕΕ (με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας εννοείται) χωρίς αυτή να αποκλείεται πάντως ως δυνατότητα.
Κατάθεση ομαδικών προσφυγών (αγωγή) στο κατά τόπον αρμόδιο λόγω παροχής υπηρεσίας πολιτικό δικαστήριο με αίτημα τη εξαρχής αναγνώριση (και ουχί μετατροπή που απαγορεύεται από το Σύνταγμα μας) των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ως σχέσεων εργασίας αορίστου χρόνου και, κατά συνέπεια, τη μονιμοποίησή, καθώς και την καταβολή των αποδοχών που αντιστοιχούν στον χρόνο διακοπής της απασχολήσεώς μεταξύ της λήξεως μιας συμβάσεως και της ενάρξεως της επομένης, και επικουρικό αίτημα την αποζημίωση. Τα εθνικά Δικαστήρια δεσμεύονται από την απόφαση του ΔΕΕ.
Σας προτείνουμε την συλλογή στοιχείων συναδέλφων σας που ενδιαφέρονται με την ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ συμπλήρωση του κατωτέρω πίνακα και αποστολή αυτού, με email στο: kolliris@hotmail.com με θέμα στο email: ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ, σε μία δεύτερη προθεσμία μέχρι τις 30.04.2015 (καθόσον η πρώτη ομάδα συναδέλφων σας έχει ήδη συγκεντρωθεί και προχωρά η διαδικασία για αυτούς)
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Α.Μ.
ΙΚΑ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ EMAIL ΤΗΛ. ΣΧΟΛΙΑ

Από τις μέχρι σήμερα συναντήσεις κρίσιμο για την υπόθεση σας είναι ότι στο ΥΠΑΙΘ:
- υπάρχει πρόθεση να διοριστούν άμεσα οι διοριστέοι - επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (που εκκρεμούν λόγω αναστολής προσλήψεων),
- επεξεργάζονται τον τρόπο συμμόρφωσης προς την απόφαση του ΣτΕ 527/2015 (Ολ.),
- θέσαμε υπ’ όψιν το ζήτημα της υποχρέωσης συμμόρφωσης και προς την απόφαση του ΔΕΕ, την οποία δεν έχουν επεξεργασθεί και προσωπικά επισήμανα ότι θα κατατεθεί σύντομα αναλυτικό υπόμνημα από ομάδα εκπαιδευτικών, γιατί από την απόφαση του ΔΕΕ προκύπτουν σαφείς νομικές υποχρεώσεις για το ΥΠΑΙΘ – μου δήλωσαν ότι την περιμένουν το υπόμνημα το συντομότερο,
- δεν έχουν καταλήξει οριστικά ακόμα για τίποτα, πλην του ότι έχουν βασική πολιτική βούληση να μοριοδοτήσουν την προϋπηρεσία και
- το σχετικό νομοσχέδιο που θα καθορίζει όλα τα παραπάνω θα καθυστερήσει περισσότερο από ότι αρχικά υπολογιζόταν, οπότε υπάρχει χρόνος για διαβούλευση.
Θέλουμε να σημειώσουμε ήδη στο σημείο αυτό, προς αποφυγή παρεξηγήσεων – παρερμηνειών ότι η απόφαση του ΣτΕ 527/2015 και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (για το 36μηνο) αλληλοσυμπληρώνονται και δεν συγκρούονται. Ούτε πρέπει για λόγους στρατηγικής (και «κρατήστε» το αυτό), ούτε απαιτείται νομικά, να τεθεί επί του παρόντος ζήτημα προτεραιότητας ή υπεροχής της απόφασης του ΔΕΕ έναντι του ΣτΕ (ή το αντίστροφο), απλούστατα γιατί οι δύο αποφάσεις εκκινούν από διακριτή βάση και καταλήγουν τελικά σε διακριτά διεκδικήσιμα δικαιώματα.
Ωστόσο σίγουρο είναι ότι δεν κρίθηκε από το ΣτΕ γενικά ο θεσμός της προϋπηρεσίας (εκτός ΑΣΕΠ) ως κριτηρίου εισόδου στη δημόσια εκπαίδευση ως δήθεν αντισυνταγματικός - άκυρος . Κρίσιμο είναι ότι η προϋπηρεσία αποτελεί ικανό αντικειμενικό - αξιοκρατικό κριτήριο που μπορεί και πρέπει να προσμετρηθεί και να καταλήγει σε διορισμό σε συμμόρφωση προς την - τουλάχιστον εξίσου - δεσμευτική απόφαση του ΔΕΕ και σε αρμονία και με τις επιταγές του ελληνικού Συντάγματος.
Η Ελληνική Πολιτεία - και στο σημείο αυτό θα διαφωνήσω με ανάρτηση καλού συναδέλφου μου- δεν έχει κάνει κατ’ εμέ ό,τι απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση προς την εφαρμοστέα κοινοτική οδηγία, ειδικά στο χώρο των εκπαιδευτικών (πρβλ. ad hoc Ιταλία).
Η ρεαλιστική προώθηση των νομίμων συμφερόντων σας έγκειται, λοιπόν, με δεδομένη την εκφρασθείσα, όπως προέκυψε, βούληση της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για προώθηση της μοριοδότησης – εμπειρίας και με βάση τα νομικά δεδομένα, στην υποβολή εμπεριστατωμένης αίτησης – υπομνήματος στο ΥΠΑΙΘ, ώστε να εκμεταλλευθούμε τη συγκυρία και να διεκδικήσουμε το μείζον που είναι η κατοχύρωση της προϋπηρεσίας σας και συνακόλουθα ο διορισμός σας βάσει της απόφασης του ΔΕΕ για το 36μηνο που επιβάλλεται αλλά και μπορεί ευχερώς να υλοποιηθεί - ενσωματωθεί σε αντίστοιχη κανονιστική πρόβλεψη.
Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω σας προτείνουμε συγκεκριμένα:
1) Κατάθεση ονομαστικής (με δικαστικό επιμελητή) πλήρους, εξειδικευμένης και εμπεριστατωμένης νομικά αίτησης – υπομνήματος προς τον Υπουργό Παιδείας, ώστε να συμμορφωθεί άμεσα με το αληθές περιεχόμενο της ως άνω απόφασης του ΔΕΕ. Η αίτηση αποτελεί και προδικαστικό προαπαιτούμενο – διαδικαστική προϋπόθεση για ονομαστική δικαστική διεκδίκηση, αν απαιτηθεί, στα ελληνικά και ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
2) Σύνταξη τροπολογίας – αιτιολογικής έκθεσης και προώθηση αντίστοιχης νομοθετικής πρόβλεψης για μονιμοποίηση – διορισμό σας.
3) Παράσταση στο γραφείο του Υπουργού παρουσία Επιτροπής από εκπροσώπους σας και του υπογράφοντος το παρόν ως νομικού παραστάτη.
4) Άσκηση παντός είδους θεσμικής πίεσης (ακόμα και μέσω ΜΜΕ ή παράστασης διαμαρτυρίας) για την επίτευξη του στόχου.
Για να προλάβω πιθανή ερώτηση: δεν μπορούμε εκ των προτέρων να δεσμευθούμε για το ποιο θα είναι το συνολικό κόστος για μελλοντικές δικαστικές ενέργειες που περιγράφονται πιο πάνω (σελ. 4), εάν και εφόσον αυτές χρειαστούν, πλην του ότι δεσμευόμεθα ρητώς και κατηγορηματικώς ότι θα κινείται σε αντίστοιχο χαμηλό ποσό, με την προϋπόθεση συμμετοχής φυσικά. Και προσδοκούμε ότι δεν θα χρειαστούν δικαστικές προσφυγές, εφόσον κινηθούμε φρόνιμα, άμεσα και οργανωμένα.
Ωστόσο αντιλαμβάνεσθε ότι αυτό το οποίο προέχει είναι να προβούμε σε υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος, που είναι το έλασσον και ταυτόχρονα το μείζον, υπό την έννοια ότι κάθε διεκδίκηση ξεκινά με την αναγκαία υποβολή αιτήματος και ότι τώρα είναι η ιδανική συγκυρία για επίλυση της υπόθεσης, χωρίς αναγκαστική προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
Η υποβολή δε του αιτήματος - υπομνήματος θα είναι αναγκαστικά ονομαστική οπότε μόνο όποιος συμμετέχει θα πρέπει να προσδοκά δικαίωση, καθώς αν δεν συμμετέχει ονομαστικά κάποιος δεν μπορεί να διεκδικήσει νομικά το δικαίωμά του.
Ποσό ατομικής συμμετοχής για ανωτέρω ενέργειες (1-4, σελ. 8):
20 € ανά άτομο (καθαρή αξία, ήτοι χωρίς ΦΠΑ 23%).

Τρόπος πληρωμής:
Αποστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ ταχυδρομικής επιταγής στη Δ/νση του Γραφείου, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32, ΤΚ 10673 ΑΘΗΝΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ.
Πηγαίνετε, δηλαδή, στα ΕΛΤΑ και ζητάτε την αποστολή 20 € στην ως άνω Δ/νση.
Στην αιτιολογία (πάνω στο σώμα της ταχ. επιταγής υπάρχει «κουτάκι») γράφετε ΜΟΝΟ τη λέξη: ΔΕΕ και τον κλάδο σας
Προθεσμία καταβολής
(και ουσιαστικά έμπρακτης δήλωσης συμμετοχής, καθώς η συμμετοχή εκάστου θα αποδεικνύεται με την παραλαβή της επιταγής από το γραφείο μας): Παρασκευή, 30.04.2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι αυτονόητο ότι αν κάποιος δεν έχει ήδη συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής πρέπει να τη συμπληρώσει και να την αποστείλει με email
Προς επίλυση δε μιας συχνής απορίας επισημαίνουμε ότι η προϋπηρεσία ιδεατά είναι συνεχόμενη, χωρίς όμως να είναι απαγορευτική συμμετοχής η, για μια Χ περίοδο, μη παροχή εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Παραμένουμε αυτονόητα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ Δ. Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου