Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Τροποποίηση των αριθμ. 27432/Ε2/18-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΒΜΥ465ΦΘ3-3Θ6) και 41130/Ε2/12-3-2015 (ΑΔΑ: 719Ω465ΦΘ3-ΨΒΥ) υπουργικών αποφάσεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με /αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» τα`123υ ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α).
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου