Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Αποστολή έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας της Πράξης "Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία”»
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ B3
  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

                   Αθήνα   21/04/2015
                                    Αρ. πρωτ. :  2356


Ταχ. Δ/νση
:
Α. Παπανδρέου 37
ΠΡΟΣ:
1)      Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ όλης της χώρας
2)      Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της χώρας
3)      Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της χώρας
4)      ΚΕΔΔΥ της χώρας
Κοιν.: 
  1. Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής  (μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)

Τ.Κ. - Πόλη
:
151  80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα
:
www.eye.minedu.gov.gr
Πληροφορίες
:
Ι. Κονδύλης
Τηλέφωνο
:
210 344 2960
Email
:
Fax
:
210-344 2799

Θέμα: «Αποστολή έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας  της Πράξης "Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία”» και του Υποέργου 3 «Αναπαραγωγή - Διανομή Υλικού Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013».

Στο πλαίσιο της προβολής και δημοσιότητας της Πράξης θα αποσταλούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΠΔΕ), στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) και  στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) όλης της χώρας καθώς και στα ΚΕΔΔΥ αφίσες και ενημερωτικό φυλλάδιο, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α, τα οποία θα διανεμηθούν με ευθύνη σας ως εξής:

Α.

  1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
·         1 αφίσα και 10 ενημερωτικά  φυλλάδια τα οποία θα παραμείνουν στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
α) 2 αφίσες και 10 ενημερωτικά  φυλλάδια θα παραμείνουν  στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β) Οι υπόλοιπες αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Α θα διανεμηθούν ως εξής:
·         1 αφίσα και 10 ενημερωτικά φυλλάδια σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της
·         1 αφίσα και 10 ενημερωτικά φυλλάδια σε κάθε Σχολική Μονάδα με τμήμα ένταξης
·         1 αφίσα και 10 ενημερωτικά φυλλάδια σε κάθε Σχολική Μονάδα με τμήμα Παράλληλης Στήριξης
  1. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
α) 2 αφίσες και 10 ενημερωτικά  φυλλάδια θα παραμείνουν  στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
β) Οι υπόλοιπες αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Α θα διανεμηθούν ως εξής:
·         1 αφίσα και 10 ενημερωτικά φυλλάδια σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της
·         1 αφίσα και 10 ενημερωτικά φυλλάδια σε κάθε Σχολική Μονάδα με τμήμα ένταξης
  1. ΚΕΔΔΥ
·         3 αφίσες  και 10 ενημερωτικά  φυλλάδια τα οποία θα παραμείνουν στην έδρα ΚΕΔΔΥ

Η διανομή του υλικού ενημέρωσης και δημοσιότητας  στις Σχολικές Μονάδες, θα πραγματοποιηθεί μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) και με αποκλειστική ευθύνη αυτών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Α, στον οποίο παρατίθενται τα προβλεπόμενα σημεία διανομής και ο αριθμός των τεμαχίων αφίσας και ενημερωτικού φυλλαδίου ανά σημείο διανομής.

Οι αφίσες θα πρέπει να αναρτηθούν σε εμφανές σημείο από όλους τους αποδέκτες (Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ)
Β.
Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν οι διαδικασίες παραλαβής του υλικού προβολής και δημοσιότητας  ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΔΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ και ΚΕΔΔΥ

·           Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις ΠΕ,  οι Διευθύνσεις ΔΕ και τα ΚΕΔΔΥ θα ενημερωθούν εγκαίρως από την Ανάδοχο εταιρεία  «ACCESS Γραφικές Τέχνες Α.Ε. » (Ποσειδώνος 23 & Συντ. Δαβάκη, 14451 Μετάμόρφωση, τηλ 2103804460, FAX: 2103847447, email: access@access.gr)   για την ημερομηνία αποστολής και παραλαβής των αφισών.

·           Σε κάθε σημείο διανομής (Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Διευθύνσεις ΠΕ,   Διευθύνσεις ΔΕ και ΚΕΔΔΥ) θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του ως άνω ενημερωτικού υλικού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, τα μέλη της οποίας θα συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής (ονοματεπώνυμο και πρωτότυπες υπογραφές). Το εν λόγω Πρωτόκολλο με την σφραγίδα της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Διευθύνσης ΠΕ,   Διευθύνσης ΔΕ και ΚΕΔΔΥ θα αποσταλεί στην Ανάδοχο Εταιρεία.
·           Επίσης, τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής του Αναδόχου θα φέρουν απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του Προέδρου της Τριμελούς επιτροπής Παραλαβής καθώς και τη σφραγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του ΚΕΔΔΥ
·           Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του υλικού ο Ανάδοχος υποχρεούται να συλλέξει:
α) τα υπογεγραμμένα Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των ΠΔΕΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ και ΚΕΔΔΥ (τα οποία θα φέρουν επιπρόσθετα το ονοματεπώνυμο, την υπογραφή του εκπροσώπου του Αναδόχου και την σφραγίδα της Αναδόχου εταιρείας) και
β) τα Δελτία Αποστολής και να τα υποβάλει σε εύλογο χρονικό διάστημα στην Αναθέτουσα Αρχή.
·           Σε περίπτωση ζημιών, φθοράς κλπ. των αφισών κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ενημερώνεται άμεσα ο Ανάδοχος από το εκάστοτε σημείο διανομής (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,   Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ)  και ακολουθούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες αντικατάστασης του υλικού με νέο υλικό.

Γ.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , οι  Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα  ΚΕΔΔΥ και όλες οι σχολικές μονάδες που θα λάβουν αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια υποχρεούνται να αναρτήσουν την   αφίσα δημοσιότητας της Πράξης σε εμφανές σημείο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η ανωτέρω ενέργεια είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας 1) έγγραφη βεβαίωση της διανομής της αφίσας  δημοσιότητας και του ενημερωτικού φυλλαδίου της Πράξης στα προβλεπόμενα σημεία καθώς και 2) βεβαίωση ανάρτησης της εν λόγω αφίσας σε εμφανή σημεία των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας τους.


               


Ο Προϊστάμενος της ΕΥΕ ΕΔ/ Υ.ΠΟ.ΠAI.Θ.
Κωνσταντίνος Βαλιάντζας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου