Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Εξέταση Ενστάσεων για τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Αθήνα, 16 Μαΐου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’  εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο  ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί επί των Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων για τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εξέδωσε στις 8 Μαΐου 2018.
Επισημαίνεται ότι ύστερα από την εξέταση των εν λόγω ενστάσεων ουδεμία μεταβολή επέρχεται στους Πίνακες Κατάταξης & Αποκλειομένων της 8ης Μαΐου 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου