Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Το σύνολο των προσλήψεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και στις 13 Π.Δ.Ε., έως την 28η Οκτωβρίου 2018 Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόσληψη 197 (152 + 45) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/197-152-45.html
 Πρόσληψη 181 αναπληρωτών Ε.Β.Π. για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/181.html
 Απόλυση λόγω παραίτησης αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19 -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2018-19_12.html
  Πρόσληψη 9(1 + 8) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/91-8.html
 Πρόσληψη 8 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/8_14.html
 Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1_18.html
 Πρόσληψη 76 (51 + 25) αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 36 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/76-51-25-25-36.html
  Πρόσληψη 31 αναπληρωτών Λογοθεραπευτών(ΠΕ21) και 15 Φυσικοθεραπευτών(ΠΕ28) για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/31-21-15-28-2018-19-5.html
Πρόσληψη 33 Εργοθεραπευτών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 1 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/33-1-1-25-1.html
 Πρόσληψη 32 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/32-23.html
 Πρόσληψη 49 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(27) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(22) και 9(4 + 5) σε Σχολεία πυρόπληκτων περιοχών -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/49-23-27-22-94-5.html
  Πρόσληψη 36 αναπληρωτών Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 50 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(29) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(21) και 6 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) και 3(1+2) Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Σχολεία της Ανατ. Αττικής-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/36-30-50-30-29-21-6-30-312-30.html
  Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-1-1-1-25-1-30-1.html
 Πρόσληψη 11 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/11-25.html
  Πρόσληψη 38 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/38-23-3-23.html
 Ανάκληση πρόσληψης Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/30_73.html
 Απόλυση λόγω παραίτησης 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-30-1.html
 Απόλυση λόγω παραίτησης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/23-30-25-25.html
Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Γενικό Σχολείο και 6 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-3-30-1-30-6-23.html
 Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1_34.html
 Πρόσληψη 6 Ψυχολόγων σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/6.html
Απόλυση λόγω παραίτησης Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/25-25.html
 Πρόσληψη 17 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/17-25-1.html
Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
 Πρόσληψη 56 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 63 (53 +10) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/56-63-53-10.html
  Ανάκληση πρόσληψης 5(3 + 1 + 1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/23-4-53-1-1.html
  Διάθεση αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_282.html
 Πρόσληψη 60 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 58 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(32) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(26) και 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί(ΠΕ30) σε Τ.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/60-58-32-26-2-30.html
Ανάκληση πρόσληψης 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3(2 + 1) σε Γενικό Σχολείο  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2-25-32-1.html
Πρόσληψη 4 (3 + 1) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/4-3-1-1.html
 Πρόσληψη 2 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3(1+2) Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2-25-312-25.html
 Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_402.html
 Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-1-25.html
 Πρόσληψη 1 Σχολ. Νοσ.(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ. και 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-1-1-1-25-1-30-1.html
 Πρόσληψη 15 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/15-23-2-23-3-23.html
 Πρόσληψη 17 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/17-25.html
 Ανάκληση απόφασης πρόσληψης 3 Ψυχολόγων σε ΕΠΑ.Λ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/3_15.html
  Ανάκληση απόφασης πρόσληψης Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/25-25-2-21-4-23.html
Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-30-1-23-1-23.html
 Πρόσληψη 14(6+8) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1468-25.html
  Πρόσληψη 7(2+5) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/725.html
Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 Πρόσληψη 48 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19 - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/48-2018-19.html
Πρόσληψη 32 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19  - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/32-2018-19.html
Πρόσληψη 40 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(22) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(18) & 5 Κοινωνικούς Λειτουργούς(ΠΕ30) για Ε.Κ.Ο./Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/40-22-18-5-30.html
 Πρόσληψη 40(36 + 4) αναπληρωτών Ε.Β.Π. & 17(11+ 6) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/4036-4-1711-6-25.html
 Ανάκληση πρόσληψης 2 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 1 Κ.Λ. σε Τ.Υ. και 1 Ε.Β.Π. και 1 Σχολ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2-1-1-1-1-1-25-1.html
 Πρόσληψη 6 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ανάκληση πρόσληψης-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/6-25.html
 Πρόσληψη 1 Σχολικής Νοσηλέυτριας(ΠΕ25) Και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Τ.Υ. και 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Ε.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης 1 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-25-1-1-1-30-1-1-1.html
 Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1_25.html
Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-1-25.html
Πρόσληψη 13 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/13-23-1.html
 Ανάκληση πρόσληψης 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/2-23.html
 Τροποποίηση τοποθέτησης 4 Ε.Β.Π. και 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Ε.Π.(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Πρόσληψη 4 Ε.Β.Π. & 3 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/4-1-25-1-29.html
ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Πρόσληψη 56 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 31(28+3) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/56-31283.html
 Πρόσληψη 89 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 39 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(17) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(22) και 17(12 + 5) Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 7 Κοινωνικών Λιτουργών(ΠΕ30) σε Τ.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/89-39-17-22-12-25-7-30.html
 Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1_19.html
  Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_402.html
  Απολύσεις - ανακλήσεις προσλήψεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_649.html
 Πρόσληψη 10 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(4) και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(6) και 4 Ε.Β.Π. και 9 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. & 3(2+1) Σχολ. Νοσηλ. σε Γενικό Σχολείο και 14 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/10-4-6-4-9-1-321-14-23.html
 Απόλυση λόγω παραίτησης Σχολικής Νοσηλέυτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/25_54.html
 Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο, 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-25-1-30-1-30-1-23.html
 Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου σε ΕΠΑ.Λ. - 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία - 1 Σχ. Νοσ.(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 15 Σχολ. Νοσηλ.(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-2-1-25-2-30-15-25.html
Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ
  Πρόσληψη 16(10 + 6)Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 13(3 + 10) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 13 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 16 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(8) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) & 23 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1610-6-25-133-10-13-16-8-8-23.html
Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο & 2 Ψυχόλόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-2-23.html
 Πρόσληψη 3 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 1 Ε.Ε.Π. & 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/3-2-1-1-2-1.html
 Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1_11.html
Πρόσληψη 15 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/15-25.html
Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 Πρόσληψη 30 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/30.html
 Πρόσληψη 19 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(11) και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) και 9(5+4) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία για το 2018-19 -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/11-8-954-25-2018-19.html
  Πρόσληψη 19 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 16 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/19-16-2018-19.html
 Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 4 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/23-4-53-1-1.html
  Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π σε Γενικό Σχολείο και 1 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 5 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-1-5.html
 Πρόσληψη 8 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: Πρόσληψη 7 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/8-23-7-23.html
  Ανάκληση πρόσληψης 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/2-23_18.html
 Πρόσληψη 6 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/6-25-2-23.html
Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και Απόλυση λόγω παραίτησης Ε.Β.Π. σε Γενκό Σχολείο  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1_22.html
Πρόσληψη 6 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/6-25.html
Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 Πρόσληψη 33 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 21 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 10 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 12 (9+3) αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & 45 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(27) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(18) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/33-21-10-12-93-25-45-27-18.html
 Ανακλήσεις προσλήψεων αναπληρωτών 2(1 + 1) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 6 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/21-1-25-1-2-6-2-1-1.html
 Πρόσληψη 21 Ψυχολόγων σε ΕΠΑ.Λ. και 6 Ε.Ε.Π & 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2(1+1) Σχολ. Νοσηλευτών και 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 2 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/21-6-1-211-2-2-1-1.html
 Ανάκληση πρόσληψης ΠΕ25 σε Γενικό Σχολείο και 2 ΠΕ21 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 4 ΠΕ23 σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/25-25-2-21-4-23.html
 Πρόσληψη 2 Λογοθεραπευτών(ΠΕ21) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 Ε.Β.Π. και 8(1+7) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 10 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/2-21-2-817-25-10-23.html
Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 Πρόσληψη 25 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 35 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/25-35-2018-19.html
 Πρόσληψη 3 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/3-2.html
 Πρόσληψη 15(9 + 6)αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 6 σε Σ.ΜΕ.Α.Ε. & 7 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 6 σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/9-25-6.html
  Πρόσληψη αναπληρώτριας Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/25_9.html
Πρόσληψη 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) & 2 Επαγγελματικών Συμβούλων(ΠΕ22) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-25-2-25-2-22.html
Πρόσληψη 2(1 + 1) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης 1 Σχολ. Νοσηλευτή σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/21-1-25-1.html 
 Πρόσληψη 19 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(11) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) και 28 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/19-11-8-28-1.html
 Απόλυση λόγω παραίτησης αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_579.html
 Πρόσληψη 15 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 6 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/15-3-2-1-6-30.html
Πρόσληψη 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 3 Ε.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 6 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-3-6-23.html
 Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. και 4 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 4 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(2) και 1 Σχολικός Νοσηλευτής(ΠΕ25) και 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-4-4-2-2-1-25-2.html
 Πρόσληψη 9 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.(6) , Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(3) & 3 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 1 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/9-30-6-3-3-30-1-30.html
  Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 1 Εργοθεραπεύτριας(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-1-29-1-30.html
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21 – Λογοθεραπευτών, ΠΕ23 – Ψυχολόγων, ΠΕ28 – Φυσικοθεραπευτών και ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/21-23-28-30.html
  Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-1-1-1-25-1-30-1.html
  Πρόσληψη 1 Εργοθεραπεύτριας(ΠΕ29) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-29-1.html
 Πρόσληψη 13 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/13-23.html
 Πρόσληψη 9 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/9-25-3-23.html
Πρόσληψη 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-25.html 
 Πρόσληψη 3 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/3-25_22.html
  Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-1-30-1-1.html
Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Πρόσληψη 43 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 29 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 27 (20+7) Ε.Β.Π. και 8(4+4) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & 50 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(26) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(24) & 4 Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) σε Ε.Κ.Ο./Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/43-29-27-207-844-25-50-26-24.html
 Ανακλήσεις πρόσληψης και προσλήψεις 2(1 + 1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 3 Ε.Ε.Π.(1 Ψυχολόγου-ΠΕ23 & 2 Σχολ. Νοσηλευτών-ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/21-1-1-23-3-1-23-2-25.html
 Απόλυση λόγω παραίτησης Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/30_23.html
Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 Πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_485.html
 Πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2018-19_97.html
 Πρόσληψη 69(44 + 25) αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/7044-26-25.html
 Πρόσληψη 38 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/38.html
Ανακλήσεις προσλήψεων 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-1.html
 Πρόσληψη 125 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19 -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/125-2018-19.html
  Πρόσληψη 48 Ε.Ε.Π.(23 Ψυχολόγοι-ΠΕ23 και 25 Κ.Λ.-ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 6 Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/48-23-23-25-30-6-30.html
 Ανακλήσεις πρόσληψης και παραίτηση αναπληρωτών/τριών Ε.Ε.Π.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_85.html
 Πρόσληψη 36 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑΛ -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/36-23.html
 Πρόσληψη 10 Ε.Ε.Π. & 6 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 8(1+ 7) Ε.Β.Π. & 12 Σχολ. Νοσηλευτών σε Γενικά Σχολεία και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) και 10 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(4) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(6) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/10-6-81-7-12-1-30-10-4-6.html
 Πρόσληψη 54 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Διαθέσεις Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/54-25-25.html
Προσλήψεις 23 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/23-25_19.html
Διάθεση 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-1-30-1-1.html
Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 Πρόσληψη 30 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 20 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 15 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 26 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(16) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(10) & 10 Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/30-20-15-26-16-10-10-25.html
 Πρόσληψη 9 αναπληρωτών Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/9-23.html
 Πρόσληψη 10 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία - Β Φάση-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/10-25.html
 Πρόσληψη 17 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/17.html
 Απόλυση λόγω παραίτησης και πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/23_17.html
Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Πρόσληψη 31 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 38 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/31-38.html
Πρόσληψη 6 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & 10 σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 18 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/6-10-18.html
 Πρόσληψη 8 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 10 σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 16 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/8-10-16-3-30.html
 Πρόσληψη 11 αναπληρωτών Σχ. Νοσηλευτών-ΠΕ25 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 24(13 + 11) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/11-25-2413-11.html
 Πρόσληψη 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/3-23-1-23.html
  Παραίτηση αναπληρώτριας Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/30.html
 Πρόσληψη 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-1-1-1-25-1-30-1.html
 Πρόσληψη 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ. - Ε.Κ.Ο. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/2-30-1-30-3-30.html
 Πρόσληψη 9 Ψυχολόγων(ΠΕ25) σε ΕΠΑ.Λ. και 1 Ε.Ε.Π. & 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2(1+1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/9-25-1-2-211.html
  Πρόσληψη 3 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/3-23.html
Τροπ/ση πρόσληψης Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 1 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-1-30-1-1.html
  Πρόσληψη 5 αναπληρωτών Ε.Β.Π σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/5-1.html
  Πρόσληψη 10 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/10-25-1-25.html
Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πρόσληψη 15 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ(7) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) & 25 Ε.Ε.Π. και 18 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 8 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 5(1 + 4) Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/15-7-8-25-18-8-51-4-25.html
 Πρόσληψη 5 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/5-23.html
 Πρόσληψη 3 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/3-25.html
 Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου σε ΕΠΑ.Λ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/1-23-1-1-30-1-1.html

2 σχόλια: