Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Πώς ψηφίζουμε - Ποιοί δικαιούνται αδείας - Πότε θάπρεπε να σταλούν τα ψηφοδέλτια στους Νομούς - Τρείς(3) επισημάνσεις για τις Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Αποτέλεσμα εικόνας για εκλογες

Του Βασίλη Βούγια


Ως γνωστόν την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, σε λίγες ημέρες δηλαδή, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη Αιρετών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. των Π.Δ.Ε. της χώρας.

Με το παρόν σημείωμα επισημαίνω τα παρακάτω τρία(3) σημεία:

1ον.-Χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλα τα μέλη του Ε.Ε.Π.και του Ε.Β.Π .που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.


Σύμφωνα με την Παράγραφο 5 της Εφαρμοστικής Εγκυκλίου υπ αριθμ.: 151512/Ε4/13-9-2018, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: "Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π).-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2709.html :
"5. Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλα τα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές."
Εκ των άνω γραφέντων συνάγεται πως όποιο μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα δικαιούται αδείας. Προφανώς και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν με αλληλογραφία αποτελούν μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. τα οποία ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, άρα δικαιούνται, σύμφωνα με την Εφαρμοστική Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αδείας μιας(1) ημέρας.

Όσον αφορά στους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επισημαίνω τα εξής από εδώ: "Βεβαίωση πως ψήφισαν απαιτεί το ΕΣΠΑ από τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για να πληρωθούν την ημέρα των Εκλογών. Τι θα γίνει με το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα ψηφίσει με Επιστολική ψήφο;;"- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_933.html
 
2ον.-Τα ψηφοδέλτια, το αργότερο μέχρι 29/10/2018 θα έπρεπε να έχουν σταλεί στις Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε., αλλά και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των Νομών εκτός του Νομού όπου εδρεύει η Περιφέρεια.

 Σύμφωνα με την ίδια Εφαρμοστική Εγκύκλιο- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2709.html- ζητείται από Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μεταξύ άλλων...
..."Ιδιαίτερα ζητούμε την προσοχή σας για τις έγκαιρες και σωστές ενέργειές σας προς αντιμετώπιση των παρακάτω θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003:....
................................................................................................................
4. Εκτύπωση των ψηφοδελτίων και των σχετικών φακέλων σε επαρκή αριθμό και αποστολή αυτών στις εφορευτικές επιτροπές (άρθρο 39) μέχρι 29/10/2018. Σημειώνουμε ότι από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπονται λευκά ψηφοδέλτια.
6. Οι εκλογείς οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν με αλληλογραφία να εξασφαλίσουν άμεσα τα ψηφοδέλτια από τις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., προκειμένου να ασκήσουν έγκαιρα το δικαίωμα του εκλέγειν (άρθρο 40)...."
Άρα, οι Εφορευτικές Επιτροπές το αργότερο μέχρι τις 29/10/2018 όφειλαν να έχουν αποστείλει τα ψηφοδέλτια στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., αλλά και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των Νομών εκτός του Νομού όπου εδρεύει η Περιφέρεια , ώστε οι εκλογείς οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν με αλληλογραφία να εξασφαλίσουν άμεσα τα ψηφοδέλτια., προκειμένου να ασκήσουν έγκαιρα το δικαίωμα του εκλέγειν (άρθρο 40 του Π.Δ. 1/2003).

3ον.-Δείτε πως ψηφίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 40 του Προεδρικού Διατάγματος 1/2003 - http://dipe.lef.sch.gr/documents/nomothesia/PD-1-2003.pdf

Ψηφοφορία

1. Η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η  πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι την 8η μεταμεσημβρινή ώρα, αν υπάρχουν  εκλογείς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. 
2. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή δύο δέσμες ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και, αφού σημειώσει  τους σταυρούς προτίμησης, τοποθετεί: α) ένα από τα λευκά ψηφοδέλτια εντός λευκού φακέλου(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και β) ένα από τα πράσινα ψηφοδέλτια εντός πράσινου(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Στη συνέχεια  σφραγίζει τους φακέλους και τους ρίπτει στην ψηφοδόχο.( Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα ή πολυγραφημένα και  έχουν χρώμα  λευκό ή πράσινο. Τα λευκά περιλαμβάνουν τους  υποψήφιους κάθε  συνδυασμού για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα πράσινα τους υποψηφίους για  το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).
 3. Για τους εκλογείς που θα ψηφίσουν με αλληλογραφία η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης αποστέλλει σε κάθε εκλογέα από  ένα ψηφοδέλτιο των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  και το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 
4. Οι προϊστάμενοι των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης οφείλουν  να παραδώσουν σε κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, ένα εκλογικό φάκελο και  τον ειδικό φάκελο ταχυδρόμησης, βάσει του αντιγράφου του πίνακα  εκλογέων  στον  οποίο  σημειώνεται  το  ονοματεπώνυμο  του  παραλαμβάνοντας ενώ, οι εκλογείς υπογράφουν στον πίνακα αυτό  για την παραλαβή του  υλικού. 
5. Κάθε εκλογέας συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί στον  εκλογικό φάκελο τον οποίο κλείνει και στην συνέχεια τον θέτει  στον ειδικό φάκελο ταχυδρόμησης στον οποίο σημειώνει τα στοιχεία του ως αποστολέας και τον ταχυδρομεί στην εφορευτική επιτροπή με συστημένη επιστολή το ταχύτερο δυνατό ώστε να φθάσει στην εφορευτική επιτροπή μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας.  Φάκελοι  που θα φτάσουν στην εφορευτική επιτροπή, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται  υπόψη. 
6. Η εφορευτική επιτροπή μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας και προτού προβεί στη διαλογή των ψήφων ανοίγει τους ειδικούς  φακέλους, επιβεβαιώνει τα στοιχεία των εκλογέων τα οποία καταχωρεί και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας με ειδική μνεία «ψηφίσαντες με αλληλογραφία». Στη συνέχεια ελέγχει τους φακέλους ψηφοφορίας οι οποίοι μονογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και ρίχνονται στη  κάλπη. 
7. Κάθε υποψήφιος ή ο αντιπρόσωπός του έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή ένσταση για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης αυτής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα  ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και  η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει αμέσως ή όταν τελειώσει η  ψηφοφορία.
 8. Κάθε  ψηφοφόρος  σημειώνει  στο  οικείο  ψηφοδέλτιο  μέχρι  δύο  σταυρούς για τους υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού. Η λαθεμένη  σημείωση σταυρού δεν ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, το οποίο στην  περίπτωση αυτή υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού.  
9. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών  που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που  ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο ή  την υπηρεσία όπου υπηρετούν. 10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών  των υποψήφιων.

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για τους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα ψηφίσουν με αλληλογραφία στις Εκλογές για Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_631.html


Πού και πώς θα ψηφίσει το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις εκλογές για Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. σε όλη τη χώρα -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/blog-post_343.html


Οι υποψήφιοι για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στις εκλογές της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2018-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/7-2018_27.html


 Οι υποψήφιοι για τα 13 Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στις εκλογές της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2018-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/10/13-7-2018.html


Δείτε ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα(Π.Δ.) 1/2003(Φ.Ε.Κ. 1Α/3-1-2003) με την εκλογική διαδικασία για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εδώ


Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2709.html


Οδηγός για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων - Η διαδικασία της ψηφοφορίας της 7ης Νοεμβρίου 2018-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/13-7-2018.html


Η διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και στα 13 Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) των Π.Δ.Ε. της χώρας, όπως περιγράφεται στο Προεδρικό Διάταγμα(Π.Δ.) 1/2003-http://seepea-stella.blogspot.com/2016/10/12003.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου