Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Η Κ.Υ.Α. με τους στόχους δράσης και το αντικείμενο της Επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου


 Του Βασίλη Βούγια

 Με την υπ. αριθμ. 4776/2018 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ B 4850 - 31.10.2018, των Υπουργών Παιδείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης,  με θέμα: Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», ορίζεται δικαιούχος της πράξης η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, του ΥΠΠΕΘ.

 Στόχος της Δράσης είναι η επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) που θα στελεχώσουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), σύμφωνα με τον ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α).

Αντικείμενο της δράσης επιμόρφωσης είναι:
 1. Ο Επιστημονικός σχεδιασμός (Διαμόρφωση Προγράμματος/Επιμορφωτές).
 2. Η Παραγωγή επιμορφωτικού/υποστηρικτικού υλικού
3. Η Υλοποίηση της επιμόρφωσης.

Η επιμόρφωση είναι συνολικής διάρκειας 18 ωρών για κάθε τμήμα επιμόρφωσης και τα θεματικά αντικείμενα επιμόρφωσης, ενδεικτικά, είναι:
 - Ο ρόλος των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον Προγραμματισμό και την Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου.
- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών.
- Ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης.

Θα ορισθεί Επιστημονικό όργανο Εμπειρογνωμόνων από μέλη ΔΕΠ για τον σχεδιασμό των θεματικών αντικειμένων της επιμόρφωσης με σχετική απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Θ.

 Αντικείμενο του Επιστημονικού Οργάνου Εμπειρογνωμόνων, μελών ΔΕΠ, είναι:
1. Η διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος των θεματικών αντικειμένων της επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, συνολικής διάρκειας 18 ωρών.
 2. Η εισήγηση συγκρότησης μητρώου Επιμορφωτών, μελών ΔΕΠ, με ειδίκευση στα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, βάσει της οποίας εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Θ.
 3. Η επιμόρφωση των Επιμορφωτών στους στόχους της επιμόρφωσης και των σχετικών θεματικών αντικειμένων που έχει διαμορφώσει το Επιστημονικό Όργανο Εμπειρογνωμόνων, καθώς και στη διαμόρφωση του επιμορφωτικού/υποστηρικτικού υλικού του κάθε θεματικού αντικειμένου.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ θα είναι υπεύθυνες για τα ακόλουθα:
 1. τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης στα τμήματα επιμόρφωσης και συγκεκριμένα:
- την υποστήριξη των ΣΕΕ για τη συμμετοχή αυτών στο αντίστοιχο τμήμα επιμόρφωσης όπως εγκρίνονται από το ΥΠΠΕΘ.
- την εξεύρεση κατάλληλων χώρων επιμόρφωσης σε δομές του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ.
- την υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα παιδείας του ΥΠΠΕΘ για την εξεύρεση των αιθουσών και του κατάλληλου εξοπλισμού προς ενοικίαση, όπου κρίνεται απαραίτητο τον καθορισμό Επόπτη για την καθημερινή παρακολούθηση-εποπτεία και υποστήριξη της διεξαγωγής επιμόρφωσης του κάθε τμήματος επιμόρφωσης (από την έναρξη έως τη λήξη του τμήματος επιμόρφωσης).
 - την παραλαβή συμβάσεων ενοικίασης αιθουσών/ εξοπλισμού κ.λπ. κατά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της επιμόρφωσης μέσω αρμόδιας τριμελούς επιτροπής παραλαβής, όπου απαιτείται. - την επιβεβαίωση διεξαγωγής της επιμόρφωσης μέσω της συνυπογραφής από τον Επόπτη των καθημερινών αναλυτικών παρουσιολογίων με τις υπογραφές επιμορφωτών και επιμορφούμενων κάθε τμήματος επιμόρφωσης.
 - τη συλλογή παρουσιολογίων των συμμετεχόντων και την έγκαιρη αποστολή στην ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές των επιμορφωτών τη συλλογή των παραστατικών μετακίνησης επιμορφωτών και επιμορφούμενων και την έγκαιρη αποστολή στην ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές πληρωμές.
 - την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης των ΣΕΕ, σύμφωνα με τα σχετικά παρουσιολόγια που τηρεί ο Επόπτης παρακολούθησης και υποστήριξης της διεξαγωγής επιμορφώσεων του κάθε τμήματος επιμόρφωσης.
Η βεβαίωση παρακολούθησης εκδίδεται εφόσον ο επιμορφούμενος ΣΕΕ έχει παρακολουθήσει το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης.

 2. τη συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων επιμορφούμενων (microdata) κατά την έναρξη και λήξη των τμημάτων επιμόρφωσης, σύμφωνα με οδηγίες της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και τη έγκαιρη αποστολή τους στην ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ.

 Δείτε το Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 4850 - 31.10.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 31.10.2018 Σελίδες 8 (58123 - 58130)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου