Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Μεταφορά Μαθητών: ΥΠΑΙΘ 149092/Γ2/14 (ΦΕΚ-2545 Β/24-9-14)

1. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για εκπαι−

δευτικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μα−

θητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης

χωροταξικής κατανομής, η μεταφορά καθορίζεται με

απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση

του οικείου Διευθυντή του σχολείου.

2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής από−

φασης είναι:

α. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για με−

ταφορά μαθητών εντός της Περιφερειακής Ενότητας

αρμοδιότητάς του.

β. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, όταν

πρόκειται για μεταφορά μαθητών από διαφορετικές

ενότητες, εντός της ίδιας Περιφέρειας, ύστερα από

σύμφωνη γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Διευθυντών

Εκπαίδευσης και

γ. Οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

από κοινού, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητών με−

ταξύ δύο διαφορετικών περιφερειών.

3. Το κόστος μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις

προβλεπόμενες διαδικασίες αναλαμβάνει η Περιφερει−

ακή ενότητα, στην οποία έχει την έδρα του το σχολείο

υποδοχής των μαθητών.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από το

 σχολικό έτος 2014 − 2015.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου