Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑ 30 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ ΤΟ 2015...(ΕΠΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ)

Με την επισήμανση πως εντός του 2015 θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και νέα έργα

που θα υλοποιηθούν από την αρμόδια υπηρεσία(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) του Υ.ΠΑΙ.Θ., την παρούσα στιγμή

uπάρχουν εγκεκριμένα Τ.Δ.Ε. και αποφάσεις ένταξης για τα κάτωθι έργα:

1. Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.
2. Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
3. Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.
4. Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα.
5. Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη
ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία.
6. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους
τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-
25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
8. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3.
9. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και
Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και
συντονισμός των Πράξεων της κατηγορίας Πράξης.
10. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά
αντικείμενα της Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης.
11. Σχολικές Βιβλιοθήκες Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
12. Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία για τους Άξονες ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3.
13. Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., Ε.Π..
14. Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων.
15. Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση
Επαγγελματικής Εμπειρίας.
16. Archives Portal Europe network of eXcellence –APEx (Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα).
17. MEDEAnet (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).
18. MARCH (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα)
19. Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων,ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.
20. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες
ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής
και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού.
21. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην
εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες-Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής
Αγωγής Εκπαίδευσης, ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.
22. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
2012-2015, ΑΠ1,2,3.
23. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης των
φαινομένων Σχολικής Βίας και εκφοβισμού.
24. Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β).
25. Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της
διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,ΑΠ1,2,3.
26. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία
στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3.
27. Δημιουργία Πλαισίου για την Τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη
μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (Linked Open Data) των
ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου
που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.
28. Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα
Επαγγελματικά Λύκεια, στον Άξονα Προτεραιότητας 1, του Ε.Π.
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
29. Ανάπτυξη Κατάλληλης Υποδομής για την Εφαρμογή Πρόσθετης
Ηλεκτρονικής Στήριξης Μαθητών Β/μιας Εκπαίδευσης.
30. Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών από το Εθνικό
Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε ολόκληρο τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2013 του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΔΩ

Βασίλης Βούγιας

26 Δεκεμβρίου 2014 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου