Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 
 Δημοσιεύουμε ακολούθως την Πράξη 29 της 22-12-2014 του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 η ισχύς της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

ΠΡAΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Πράξη 29 της 22−12−2014
 
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»
 
 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 Έχοντας υπόψη:....
 
2. Την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομι−
κών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπι−
κής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
3. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
4. Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
 
Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως
την 31η Δεκεμβρίου 2015 η ισχύς της 33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει.
 
Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ Π.Υ.Σ ΕΔΩ

Βασίλης Βούγιας
23/12/2014
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου