Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 14 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

1- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από
24/04/2017 μέχρι 28/04/2017.

2- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή.
 
3- Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχο-
ντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007
αντίστοιχα), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσλη-
ψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν
να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραι-
τηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη
λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

4- Στην περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει να καταθέ-
σει αίτηση υποψηφιότητας για πρόσληψη σε άλλη Πε-
ριφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) από εκείνη που
κατέθεσε την προηγούμενη χρονιά(δηλ.για το διδ. έτος
2016-2017) και στην περίπτωση που είναι κάτοχος με-
ταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου και του είχε αποδοθεί
συνάφεια από την Επιτροπή του ΙΕΠ, τότε η Περιφερεια-
κή Δ/νση Εκπαίδευσης υποδοχής της αίτησής του κατά
τη φετινή χρονιά, αναζητά είτε από την επιτροπή του
ΙΕΠ είτε από την Π.Δ.Ε. αρχικής κατάθεσης (δηλ.για το
διδ. έτος 2016-2017) την απόδοση συνάφειας που τυχόν
του είχε αποδοθεί.

5- Αποδεικτικό Παιδαγωγικής Επάρκειας
Για τους υποψηφίους που εντάσσονται σε κλάδους ή
σε περιπτώσεις στις οποίους απαιτείται η Παιδαγωγική
Επάρκεια ισχύουν τα περιγραφόμενα στην Ενότητα ΙΙ.
Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο –ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ.

6- Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποί-
ησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170
Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17
του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού
ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις
κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας
(Α.Α.Υ.Ε.).
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-
νομίας.
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Ελλείψει των ανωτέρω πιστοποιητικών, βεβαιώσεις
πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που έχουν εκδοθεί
από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών,
της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των
ΚΕΠΑ (01-09-2011), μπορούν να χρησιμοποιούνται για
κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’
αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει
η ισχύς τους. Όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρα-
κτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», χωρίς να αναφέρεται
ρητά η επ’ αόριστον (ή η εφ’ όρου ζωής) ισχύς τους ή η
ισχύς τους λήγει εντός του σχολ. έτους 2017-2018, θα
γίνουν κατ’ εξαίρεση δεκτά, μόνο στο πλαίσιο της πα-
ρούσας πρόσκλησης. Για μελλοντική χρήση, οι κάτοχοί
τους οφείλουν να μεριμνήσουν για την έκδοση σχετικού
πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.

7- Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε μια ή
περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που
ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης, η οποία δύναται να επικαιροποιηθεί, εφόσον ο υπο-
ψήφιος το επιθυμεί κατά το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου
(20/6-30/6),με τρόπο που θα ορίσει εκάστη ΠΔΕ.

8- Υποψήφιος/α που είναι κάτοχος περισσοτέρων του
ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της παρούσης
(επιπέδου master’s ή διδακτορικούς),μπορεί να τους
καταθέσει στην υπηρεσία υποδοχής της αίτησής του,
θα μοριοδοτηθεί όμως για έναν εξ αυτών και συγκεκρι-
μένα για εκείνον που του προσδίδει την προσφορότερη
βαθμολογία, μετά την σχετική κρίση της Επιτροπής του
ΙΕΠ ως προς τη συνάφεια τους.

9- Στο ΙΕΠ αποστέλλονται από την οικεία Περιφ. Δ/νση
Εκπαίδευσης μόνο οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι
που υποβάλλονται για πρώτη φορά από υποψηφίους
(συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική
βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμε-
νο της διδακτορικής διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή),
ακόμη και αν τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από
λοιπούς υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν συνά-
φεια σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε
στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, έχουν δικαίω-
μα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας του
Μ.Τ.Σ., στην οικεία ΠΔΕ εφόσον προσκομίζονται συμπλη-
ρωματικά στοιχεία.

10- Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας ανέργων (προγράμματα stage) και η πρακτική
άσκηση, δεν προσμετράται σαν προϋπηρεσία και δεν
μοριοδοτείται.

11- Σε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν
περισσότερα του ενός εκ των ανωτέρω κοινωνικών κρι-
τηρίων μοριοδοτείται μόνο το κριτήριο που προσδίδει
τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

12- Για τους υποψήφιους που έχουν υποβάλλει αίτηση
αναπληρωτή σε περισσότερους του ενός κλάδου Ε.Ε.Π/
Ε.Β.Π., στους πίνακες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης ή στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και
ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης ή
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σε περίπτωση
πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο από τον πίνακα ενός
κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους πίνα-
κες των λοιπών κλάδων.
• Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που υποψήφι-
ος κατατάσσεται και στον πίνακα του ΕΒΠ και σε πίνα-
κα έτερου κλάδου του ΕΕΠ και προσληφθεί πρώτα ως
αναπληρωτής ΕΒΠ. Σε περίπτωση πρόσληψης σε θέση
ωρομισθίου από τον πίνακα ενός κλάδου, οι υποψήφιοι
παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους τους πίνακες, μόνο για
πρόσληψη με πλήρες ωράριο.
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν με πλήρες ωρά-
ριο σε κλάδους Ε.Ε.Π. και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται
στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, οφείλουν άμεσα να απενεργοποιή-
σουν την αίτησής τους.

13- Δεν μοριοδοτείται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
όταν μαζί με τον βασικό τίτλο σπουδών αποτελούν τυπι-
κό προσόν διορισμού.

14- Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Κωφών και Βαρήκοων για όλους τους κλάδους
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., είναι η γνώση της Νοηματικής Γλώσσας
και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τυφλών και αμβλυώπων για όλους τους
κλάδους Ε.Ε.Π. η γνώση της Γραφής Braille, που πρέπει
να αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28
του ν.4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αρμόδιος φορέας
πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ)
και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστο-
ποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ). Ωστόσο, μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω
επιτροπής, η επάρκεια γνώσης της Ελληνικής Νοηματι-
κής Γλώσσας και της γραφής Braille θα πιστοποιείται με
βεβαιώσεις:
Α) Για την Ε.Ν.Γ από:
1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και
2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μο-
νάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών
Β) για τη γραφή Braille από:
1) Πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γραφής
Braille από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών (ΚΕΑΤ) Για την πιστοποίηση εξειδίκευσης στην
Ελληνική γραφή Braille, γίνεται, επίσης, δεκτό πιστοποι-
ητικό επάρκειας στην ΕΓΒ από τη Σχολή Τυφλών Βορείου
Ελλάδος «Ο Ήλιος», που αποτελεί πλέον παράρτημα του
ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.
2) Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, με βεβαίωση που θα πιστοποιείται η
επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο
γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille».
3) Από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολι-
τικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση
Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με τις οποίες
πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήμα-
τος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».
Επισήμανση: Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις πα-
ρακολούθησης από τις οποίες δεν αποδεικνύεται η πι-
στοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας
και της γραφής Braille και 2) Σε περίπτωση εξάντλησης
των υποψηφίων με τα ανωτέρω ειδικά προσόντα στους
πίνακες της οικείας ΠΔΕ, αναζητούνται υποψήφιοι από
άλλες ΠΔΕ και στην περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντος,
δύνανται να προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς τα ανω-
τέρω ειδικά προσόντα από τους οικείους πίνακες κατόπιν
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου