Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση προσφορών για τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1140/22-02-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 01/2017) «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)» της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- Οριζόντια Πράξη, Υποέργο 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020)».
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 17 της προκήρυξης, είναι 25/04/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ιστορικό Διαγωνισμού:
«Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την ανάπτυξη προσβάσιμου ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (Προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες), της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια Πράξη», Υποέργο 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δία Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η ανάπτυξη και προμήθεια ειδικού ακουστικού υλικού για όλα τα μαθήματα (Γ’-Δ’ Δημοτικού). Ειδικότερα οι δράσεις αφορούν στην ηχογράφηση από φυσικούς ομιλητές των βιβλίων της Γ’ και Δ’ Δημοτικού (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Ιστορία, Ανθολόγιο και Θρησκευτικά).
Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 10.03.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα:  15:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 13/03/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 11:00 π.μ.
  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  3. ΤΕΥΔ
  4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
  5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου