Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Σεμινάρια που διενεργούνται από ιδιωτικά κέντρα δεν γίνονται δεκτά για κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών Ε.Α.Ε. ακόμα και αν εποπτεύονται από κρατικό φορέα


E-mail της Διεύθυνσης Προσωπικού ΔΕ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σχετικά με τα ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ. πρωτ. 63498/Ε2/12-4-2017 υ.α. (ΑΔΑ: 7ΖΜ54653ΠΣ-Θ32, ΦΕΚ 1313 Β΄/13-4-2017, σελ. 11 και 17), γίνονται δεκτά «πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών«. Ως εκ τούτου:
Α)  Σεμινάρια που διενεργούνται (ή/και πιστοποιούνται) από ιδιωτικά κέντρα δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν τα υπό κρίση ιδιωτικά κέντρα εποπτεύονται από κρατικό φορέα (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ).
Β) Βεβαιώσεις  παρακολούθησης τουλάχιστον 400 ωρών από σεμινάρια διάρκειας άνω των τετρακοσίων ωρών που διενεργούνται κατά το τρέχον έτος, και δεν έχουν ολοκληρωθεί,  δεν γίνονται δεκτές . Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα ένταξης στους επικουρικούς πίνακες, οφείλει να  προσκομίσει πιστοποιητικό παρακολούθησης ολόκληρου του επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Κατά τα λοιπά καθίσταται σαφές ότι εφόσον, μέχρι και την ημερομηνία αποστολής του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ από τις Υπηρεσίες σας σεμινάρια κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οφείλετε να μας ενημερώσετε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών (αποστέλλοντάς μας συνοδευτικά και το υπό κρίση πιστοποιητικό παρακολούθησης).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου