Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ Π.Δ.Ε. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

H κατανομή των 694(Σύνολο 770) θέσεων Ε.Ε.Π. για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.)
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του 90% των θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) – απομένουν 76 πιστώσεις - για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
ΠΔΕ
ΕΕΠ / ΣΜΕΑΕ
ΑΜΘ
33
ΑΤΤΙΚΗΣ
193
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
29
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
64
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
31
ΗΠΕΙΡΟΥ
18
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
46
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
15
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
90
ΚΡΗΤΗΣ
72
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
29
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
46
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
28
ΣΥΝΟΛΟ
694
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Η κατανομή των 300 θέσεων Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Δ.Ε.) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) για το Πρόγραμμα "Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17.
Ε.Ε.Π. (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ)
ΚΕΔΔΥ
ΕΔΕΑΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
4
6
ΑΤΤΙΚΗ
30
31
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
4
5
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
6
8
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
5
7
ΗΠΕΙΡΟΣ
4
6
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
12
13
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
4
6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
23
24
ΚΡΗΤΗ
15
16
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
11
13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
8
10
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
14
15
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
140
160
  Αναμένονται άλλες 400 πιστώσεις, από άλλο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

H κατανομή των πιστώσεων για την πρόσληψη 360(Σύνολο 400) αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τη διάθεση του 90% των πιστώσεων(υπολείπονται άλλες 40) για την πρόσληψη 360 αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Οι ανωτέρω πιστώσεις αποτελούν το 90% του συνολικού αριθμού πιστώσεων που διατίθενται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» του Ε.Σ.Π.Α, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι η εξής:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ε.Β.Π. –ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
16
ΑΤΤΙΚΗ
137
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
12
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
27
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
11
ΗΠΕΙΡΟΣ
12
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
20
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
8
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
42
ΚΡΗΤΗ
29
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
11
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
18
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
17
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
360
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικού έτους 2016 – 2017, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)- Σχολικοί ΝοσηλευτέςΠΕ25 - και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).


Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία προσωπικού :
Α/Α
ΠΕΠ
Δυνητικές Προσλήψεις ΕΕΠ(Σχολ. ΝοσηλευτέςΠΕ25)
Δυνητικές Προσλήψεις ΕΒΠ
1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
5
40
2
ΑΤΤΙΚΗΣ
25
160
3
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
15
4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-
25
5
ΗΠΕΙΡΟΥ
6
10
6
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
4
12
7
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
8
38
8
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-
132
9
ΚΡΗΤΗΣ
-
53
10
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
14
11
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5
35
12
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-
25
ΣΥΝΟΛΟ:
59
559
Για Συνοδούς Ε.Β.Π. και Συνοδούς Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) εδόθησαν πιστώσεις από το Τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όπου δεν υπήρχαν από τα ΠΕΠ.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


  30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Πιστώσεις για 346 προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στη διάθεση πιστώσεων για 346 θέσεις  αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), καθώς και των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 
Η κατανομή έγινε για να καλυφθούν οι ακόλουθες  θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης :
 Π.Δ.Ε. ΚΕΔΔΥ ΕΔΕΑΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 5 12
ΑΤΤΙΚΗ 32 14
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8 7
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8 15
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8 4
ΗΠΕΙΡΟΣ 6 6
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 11 14
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 9 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 18 46
ΚΡΗΤΗ 12 24
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13 13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8 14
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 20 17
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 158 188

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016


Προσλήψεις  412 αναπληρωτών στην Ειδική   Αγωγή             

 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στη διάθεση 412 πιστώσεων για αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16...ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ & Π.Δ.Ε.ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/07/2015-16_17.html


Βασίλης Βούγιας
24/04/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου