Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Μοριοδοτείται η προϋπηρεσία στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αναφορικά με την Επιλογή Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.


 

Όπως διαβάζουμε στην περίπτωση ζ, της παραγράφου 1, του άρθρου 2* με τίτλο "Ορισμοί", του νόμου 4547/2018 "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις":

"Εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.:
η εκπαιδευτική ή η διδακτική υπηρεσία ή η άσκηση διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι".

Οπότε, αυτονοήτως, η υπηρεσία των συναδέλφων εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ή στα Κ.Δ.Α.Υ. παλαιά, θεωρείται διδακτική και μοριοδοτείται όσον αφορά στην διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., τα οποία αντικαθιστούν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ..

Τέλος, ως μέλος Ε.Ε.Π. που υπηρετεί αδιαλείπτως από την έναρξη λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ. το 2002 (μετά ΚΕ.Δ.Δ.Υ., τώρα Κ.Ε.Σ.Υ.) τον θεσμό αυτό, αισθάνομαι ιδιαιτέρως άσχημα που αναγκάζομαι να κάνω αυτή την επισήμανση, αισθάνομαι πικρία που χρειάζεται να κάνω αυτή την αναφορά...

Βασίλης Βούγιας


* Νόμος 4547/2018 - άρθρο 2

Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους, ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α) Στελέχη της εκπαίδευσης: τα στελέχη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 36.
β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσωπικό του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό του άρθρου 18 του ν. 3699/2008.
 ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία:
αα) η υπηρεσία στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση,
ββ) η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο με ανάλογη εφαρμογή της περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄176), και
γγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.
στ) Διδακτική υπηρεσία:
 αα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους,
ββ) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου,
γγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
δδ) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), εφόσον έχει ασκηθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών,
εε) η υπηρεσία με την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου ή του μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), του προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ή Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υπευθύνου ή του αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), σε Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σε Γραφείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), σε Ε.Κ.Φ.Ε., σε Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σε Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.) και σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
ζ) Εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή η διδακτική υπηρεσία ή η άσκηση διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι.
 η) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα: η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, καθώς και στις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους ή στις υπηρεσίες της περίπτ. ζ΄ ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε.,
θ) Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που πιστοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
ι) Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008.
ια) Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου: η συνεχής δυναμική και συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών της οικείας υπηρεσίας, που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
ιβ) Ενταξιακή εκπαίδευση: Η εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, αποσκοπεί στην άρση των φραγμών στη μάθηση και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Μέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας ή άσκησης διδακτικών καθηκόντων, νοείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή άσκησης εκπαιδευτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε άλλες σχολικές μονάδες ή σε Κ.Ε.Σ.Υ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου