Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(Ν.Σ.Κ.) σχετικές με την Ασκηση Ιδιωτικού Εργου


Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 391/2010

Σε ερώτημα της Δ/νσης Οικονομικού  και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήματος Διοικητικού, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
 
Διατάξεις
: Ν 3528/2007Α31Π1 Ν 3528/2007Α31Π3 Ν 3528/2007Α31Π4 ΕΜΠΝΑ1

Πρόεδρος/Προεδρεύων:ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών: ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Η άσκηση από δημόσιο υπάλληλο ιδιωτικού έργου παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου σε ιδιωτικό γραφείο που θα διατηρεί εκτός ωραρίου της υπηρεσίας, δεν συνιστά κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας από αυτόν, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η προσφορά των υπηρεσιών τούτου δεν θα λαμβάνει χώρα εντός των πλαισίων της λειτουργίας εμπορικής εταιρείας και εν γένει οργανωμένης επιχείρησης.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 56/2001

Σε ερώτημα της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας

Διατάξεις : Ν 2683/1999Α31 Ν 1566/1985Α35 Ν 1566/1985Α13Π8 Ν 1566/1985Α13Π9 Ν 1566/1985Α14Π20 Ν 2817/2000
Πρόεδρος/Προεδρεύων:
Εισηγητής/Γνωμοδοτών:
Προεδρεύων: Κ. Βολτής, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Ε. Σκαλτσά, Πάρεδρος

 Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) αποτελεί εκπαιδευτικό προσωπικό με την έννοια του Ν 1566/1985 και δικαιούται εφ όσον καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των σχολείων, να λαμβάνει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν 2683/1999. Στο προσωπικό αυτό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ.9 και 14 παρ.20 του Ν 1566/1985. 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 436/2012 

Σε ερώτημα της Γενικής Δ/νσης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Διατάξεις : Ν 3528/2007Α31Π1, Ν 3528/2007Α31Π2, Ν 3528/2007Α31Π3
Πρόεδρος/Προεδρεύων:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΚΙΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος εμπίπτει στην, κατά το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), έννοια του ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, για την οποία, υπό τις τιθέμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις, δύναται να χορηγηθεί, μετά από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σχετική άδεια σε δημόσιους υπαλλήλους. (ομοφ.) ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 397/2012.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου