Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Επιλογή προϊσταμένων Δημοσίου


Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/07), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/14 (Α 149) - "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/07) - Επιλογή προισταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις" - Εκδοση της αριθ,. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου