Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020


...Καταρτίζουμε τη Δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑ−
ΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι−
κού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
1.2. Η Δράση αυτή αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων
και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των
ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των
ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνία...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου