Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Μουσικοί τεχνολόγοι και εκπαίδευση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ17.14 (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) και ΠΕ17.13 (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ) ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 119/2003 και της υπ΄ αριθμ. 76014/Δ2/29.6.2009 Υ.Α. «Σύσταση ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β/θμια Εκπ/ση στον κλάδο ΠΕ17 Τεχνολόγων και καθορισμός των τυπικών προσόντων διορισμού» (ΦΕΚ 1382/Β/13.07.2009). Η υπ΄ αριθμ. 949541/Δ2/15.6.2015 Υ.Α. αναφέρεται στις ειδικεύσεις που αποδίδονται στους εκπαιδευτικούς κλάδου μουσικής και δεν θίγει τα υφιστάμενα δικαιώματα των εκπαιδευτικών κλάδου τεχνολογίας ως ορίζονται απ΄ την κείμενη νομοθεσία.

Με την υπ΄ αριθμ. 94541/Δ2/15.6.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1356/Β/3.7.2015) «Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων» ορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου μουσικής, δηλαδή εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 καθώς και σε εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας, και όχι στους εκπαιδευτικούς ΠΕ17.14 και ΠΕ17.13 (κλάδος τεχνολόγων).

Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 68092/Γ7/12.6.2009 Υ.Α. (Β΄ 1304) που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ17.14 και ΠΕ17.13 σε επιστολή τους, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής Σύριζα Γεώργιος Ουρσουζίδης, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης σημειώνει σε γραπτή του απάντηση ότι με την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 2003617/Δ2/11.12.2015 Υ.Α. (Β΄ 2858) «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια)», καταργήθηκαν οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 68092/Γ7/12.6.2009 Υ.Α.

Επιπλέον, η υπ΄ αριθμ. 68096/Γ7/12.06.2009 Υ.Α. (Β 1211), η οποία επίσης αναφέρεται στην επιστολή των εκπαιδευτικών, αποτελεί συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 135367Γ7/20.10.2008 Υ.Α. (Β΄ 2279) «Καθορισμός μουσικών ειδικεύσεων για τα Μουσικά Σχολεία», και έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 949541/Δ2/15.6.2015 Υ.Α.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ17.13-Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής και ΠΕ17.14-Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων κλήθηκαν μεταξύ άλλων να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016 βάσει της υπ’ αριθ. 132815/Ε2/25-08-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1843/Β’/26-08-2015, ΑΔΑ: 6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου