Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Έγκριση προγραμμάτων και δράσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Kατα τον προγραμματισμό  των  εκπαιδευτικών δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός των Δημοτικών σχολείων της χώρας, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί όπως  υλοποιούν προγράμματα-δράσεις  τα οποία έχουν τη  έγκριση από την Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης  ΠΕ,  ύστερα  από τη σχετική γνωμοδότηση του ΙΕΠ.

Την οδηγία αυτή δίνει η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε μετά από ερωτήματα σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιούνται εντός των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης.
Παράλληλα η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει ότι:

Α) σύμφωνα με τις παρ. 3 εδ. γ  και  4 εδ. α, β, γ του αρ. 13 του ΠΔ. 201 /98 (ΦΕΚ 161/Α)  ισχύουν τα εξής:
«Παρέχεται η δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν με προσοχή τους επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (Μουσεία, Θέατρα, Χώροι Εκθέσεων, Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια), μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κτλ. και να οργανώνουν στη συνέχεια τις επισκέψεις τους, οι οποίες δεν θα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά με προγραμματισμένες δράσεις και ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι διδακτικές επισκέψεις και η συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις, έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών ή μπορούν και να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης.
Ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό ο οποίος υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο. O Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού.
Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται έκτακτες επισκέψεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες ενημερώνονται τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος όσο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Α/θμιας  Εκπαίδευσης ».
α. Μέρος της σχολικής ζωής αποτελούν οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο εκδρομές και επισκέψεις, καθώς και οι κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες που ικανοποιούν τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος και φέρνουν το παιδί σε επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με έργα πολιτισμικής αξίας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε άλλη βάρδια για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενημερώνονται ο αρμόδιος προϊστάμενος και ο σχολ. σύμβουλος.
β . Από παιδαγωγική, πολιτιστική και εθνική πλευρά κρίνεται σκόπιμο όλοι οι μαθητές να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής φοίτησης να επισκεφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 3 - χώρους και κορυφαία μνημεία της εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στόχος είναι να προσεγγίσουν την εθνική πολιτιστική κληρονομιά , να τη γνωρίσουν, να την αγαπήσουν και να τη σεβαστούν. Προτεραιότητα δίνεται σε κάθε είδους μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, διάφορες εκθέσεις, αρχιτεκτονικά μνημεία (αρχαίας, μεσαιωνικής, σύγχρονης εποχής), εκκλησίες, εργαστήρια καλλιτεχνών, θέατρα, χώρους παραστάσεων, συναυλιών κ.ά.
γ . Στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού πραγματοποιούνται επισκέψεις και εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου κλιμακίων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών και άλλων πνευματικών ανθρώπων ή ειδικών επιστημόνων που καλούνται στο σχολείο ή την τάξη. 0ι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.
Β) Επιπροσθέτως,  σύμφωνα με τον Ν. 3966/Α/24-05-2011 με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων και Λοιπών Διατάξεων»  παρ. 1, 2, 4  και παρ.  3  εδ. γ περ. αα) γνωστοποιείται  ότι:
1.Το ΙΕΠ είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠΠΕΘ στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Σκοπός του ΙΕΠ είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.
3. γ)Μελετά συστηματικά:
αα) τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους βελτίωσης της,
4.Για την εκπλήρωση του σκοπού του , το ΙΕΠ συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και ιδίως τα παιδαγωγικά τμήματα τους, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης, ιδρύματα και οργανισμούς μελετών και ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και λοιπούς φορείς με συναφή αποστολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου