Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Tο επίδομα των απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών της παρ.2 του άρθρου 15 του ν.4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος (100 € μηνιαίως) και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου.
Αυτό άλλωστε ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015) και στην αριθμ.2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών η οποία θα εκδοθεί μέχρι την 31.03.2016 θα καθορισθούν εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης σε αυτές, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου