Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Ω.Π.Αριθμ. 29195/ΓΔ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002
(ΦΕΚ 1340 Β΄) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότε−
ρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμέ−
νων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών
και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και
των συλλόγων διδασκόντων».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 394 - 19.02.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 19.02.2016 Σελίδες 2 (5389 - 5390)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου