Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 3701/55/11, 3032/52/14 και 576/11/15 αποφάσεων του ΔΣ, σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ

 
«Από τις 04.01.2016 και έπειτα οι αιτήσεις για τις παρο−
χές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας,
των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη και
του επιδόματος λόγω διαθεσιμότητας, υποβάλλονται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου
από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με τη χρήση κωδικών
ή μέσω ΚΕΠ με τη χρήση αντίστοιχης ηλεκτρονικής
εφαρμογής για όσες παροχές−διαδικασίες προβλέπο−
νται δυνάμει της ΚΥΑ με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524
(ΦΕΚ 1845 τ. Β ́).
Οι αιτήσεις για το Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων
και το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτή−
τως Απασχολουμένων δύνανται να υποβάλλονται από
τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε με την αυτοπρόσωπη
παρουσία του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Υπηρε−
σία του Οργανισμού, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω
διαδικτύου με τη χρήση κωδικών είτε μέσω των ΚΕΠ
μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής δυνάμει
της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/
Φ15/20/26524 (ΦΕΚ 1845 τ. Β ́)»

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου