Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

"Μήπως τελικά το ΙΕΠ απέτυχε στο έργο που είχε να επιτελέσει;"...Επιστολή υποψηφίου αναπληρωτή Ε.Ε.Π. Λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή υποψηφίου αναπληρωτή Ε.Ε.Π. με θέμα τη διαδικασία  αποδόσεως συνάφειας με την Ε.Α.Ε., τη Σχολική Ψυχολογία και τον κλάδο απασχόλησης, από επιτροπή του Ι.Ε.Π.
Ο επιστολογράφος επέμεινε στο να μην κοινοποιηθούν τα στοιχεία του για προσωπικούς λόγους.
Β.Β


 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των διδακτορικών/μεταπτυχιακών διπλωμάτων των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ από το ΙΕΠ προς απόδοση συνάφειας α) με τον κλάδο απασχόλησης και την ΕΑΕ, β) την ΕΑΕ και γ) τη σχολική ψυχολογία, εύλογα ερωτήματα έρχονται στο νου πολλών υποψηφίων, αφού, ως φαίνεται, πολλοί είναι αυτοί που άλλα περίμεναν να δουν στους πίνακες κατάταξης και άλλα είδαν… Άλλα έβλεπαν τόσα χρόνια από το ΠΥΣΕΕΠ που εξέταζε τη συνάφεια των διπλωμάτων τους και άλλα είδαν φέτος από το ΙΕΠ.
Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή:
1.                  Με ποια κριτήρια αξιολογήθηκαν τα διπλώματα των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ;
2.                  Υπάρχουν κριτήρια;
3.                  Γιατί οι υποψήφιοι δεν έλαβαν γνώση για τα κριτήρια αυτά; Το ορθό είναι κάθε διαγωνιζόμενος να λαμβάνει γνώση για τους όρους του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει πριν αποφασίσει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή. Συνεπώς, έπρεπε να υπάρχουν κριτήρια α) εξέτασης της συνάφειας με τον κλάδο απασχόλησης και την ΕΑΕ για κάθε έναν από τους κλάδους του ΕΕΠ, β) εξέτασης της συνάφειας με την ΕΑΕ, γ) εξέτασης της συνάφειας με τη σχολική ψυχολογία για τους ψυχολόγους κλάδου ΠΕ23. Είναι σαφές εάν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης είναι στον κλάδο της σχολικής ψυχολογίας, δεν είναι όμως πάντα σαφές για ένα διδακτορικό δίπλωμα. Στο διδακτορικό δίπλωμα η συνάφεια μπορεί να προκύπτει από τον τίτλο της διατριβής, μπορεί όμως και όχι. Για τον λόγο αυτόν, συνήθως, απαιτείται και η κατάθεση περίληψης της διατριβής (ίσως είναι το μόνο που εφαρμόστηκε). Όλα τα παραπάνω οι υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΕΠ είχαν δικαίωμα να τα γνωρίζουν εκ των προτέρων, πριν δηλαδή καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όλα τα παραπάνω έπρεπε να αναφέρονται στην «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2016-2017» βάσει της οποίας εκδήλωσαν τον ενδιαφέρον τους για πρόσληψη. Η απόφαση του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ ) με την οποία ορίστηκαν τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ με την ΕΑΕ είναι σαφής ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κριτηρίων αυτών. Ταυτόχρονα, στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι «…Β) Ως προς την ημερομηνία έναρξης των κριτηρίων, Να ισχύουν τα κριτήρια από την ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν θίγονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης.». Δηλαδή, όσων  εκπαιδευτικών-ΕΕΠ το διδακτορικό/μεταπτυχιακό δίπλωμα έχει κριθεί συναφές με την ΕΑΕ μέχρι 10-3-2016 παραμένει ως έχει αφού η απόφαση του ΙΕΠ δεν έχει αναδρομική ισχύ. Για τους εκπαιδευτικούς εφαρμόστηκε η αποστολή στο ΙΕΠ τίτλων σπουδών που υποβάλλονταν για πρώτη φορά, μην αγγίζοντας τίτλους που έχουν κριθεί ως συναφείς, σε αντίθεση με το ΕΕΠ όπου κατά κάποιο τρόπο εφαρμόστηκε η αναδρομικότητα των όποιων κριτηρίων. Στη μία περίπτωση (εκπαιδευτικοί) το ΙΕΠ λειτούργησε υπέρ όσων έχουν λάβει συνάφεια ενώ στην άλλη (ΕΕΠ) έσπευσε ακόμη και να αφαιρέσει συνάφειες οι οποίες, σε πολλές φορές δίδονταν επί σειρά ετών από το αρμόδιο ΠΥΣΕΕΠ. Με το να αφαιρούνται ήδη δοθείσες από τα ΠΥΣΕΕΠ συνάφειες, ο υποψήφιος λαμβάνει το μήνυμα ότι το ΠΥΣΕΕΠ επί σειρά ετών είτε αδιαφορούσε, είτε εξυπηρετούσε, είτε είχε άγνοια. Το ορθό ίσως θα ήταν να σταλούν στο ΙΕΠ οι τίτλοι του ΕΕΠ που υποβάλλονται για πρώτη φορά ή τίτλοι που δεν είχαν λάβει συνάφεια τα προηγούμενα χρόνια, προς αποκατάσταση –ενδεχομένως- της όποιας αδικίας. Δυστυχώς, το ΙΕΠ λειτούργησε εντελώς αντίθετα. Επομένως, αν υπήρχαν σαφή κριτήρια για την εξέταση της συνάφειας η διαδικασία αυτή ίσως και να ξεκινούσε σωστά. Τα κριτήρια αυτά, εάν υπάρχουν, δεν αναφέρονται πουθενά: ούτε στην εν λόγω πρόσκληση, ούτε σε κάποια απόφαση του ΙΕΠ και κανείς υποψήφιος δεν έχει λάβει γνώση. Δεν έχουν δημοσιευθεί πουθενά, σε αντίθεση με τα κριτήρια που ισχύουν από 11-3-2016 της προαναφερόμενης απόφασης του ΙΕΠ. Ακόμη όμως κι αν υπάρχουν, δεν είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε τίτλους που έχουν ήδη κριθεί από τα μέχρι τώρα αρμόδια όργανα: τα ΠΥΣΕΕΠ. Συνεπώς, η όλη διαδικασία εξέτασης της συνάφειας των διδακτορικών/μεταπτυχιακών διπλωμάτων των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ξεκίνησε λάθος
4.                  Με το να αναιρούνται αποφάσεις ΠΥΣΕΕΠ επί της συνάφειας διδακτορικών/μεταπτυχιακών διπλωμάτων ανοίγει ίσως ο δρόμος για διεκδίκηση αποζημίωσης από υποψηφίους ΕΕΠ που δεν προσλαμβάνονταν επειδή τόσα χρόνια «τα ΠΥΣΕΕΠ έκριναν λάθος» δίνοντας συνάφεια (επομένως και καλύτερη σειρά στον πίνακα κατάταξης μέσω της μοριοδότησης σε άλλους συνυποψηφίους τους;
5.                  Τι θα απαντήσει το ΙΕΠ σε υποψηφίους που θα αιτηθούν να τους γνωστοποιηθούν τα κριτήρια εξέτασης της συνάφειας;
6.                  Τι θα απαντήσει το ΙΕΠ όταν ζητηθούν οι απόψεις του (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων εξέτασης της συνάφειας) από διοικητικά δικαστήρια στα οποία θα προσφύγουν υποψήφιοι που δεν θα δικαιωθούν στις ενστάσεις τους; Σε τέτοιες περιπτώσεις τα διοικητικά δικαστήρια έχοντας τις απόψεις του προσφεύγοντος ζητούν επιπλέον και τις απόψεις της Διοίκησης (στην προκειμένη περίπτωση ΙΕΠ και ΑΣΕΠ), προκειμένου να έχει τις απόψεις των δύο πλευρών. Ίσως το ΑΣΕΠ φερθεί πιο έξυπνα και «σώσει» την κατάσταση μέσω της δικαίωσης των ενστάσεων.
7.                  Υπάρχει άραγε περίπτωση να ζητηθεί η έκδοση προσωρινής απόφασης από υποψηφίους που θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη;
8.                  Υπάρχει άραγε περίπτωσης κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων;
9.                  Προκειμένου ο ενιστάμενος να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από την ένστασή του, οφείλει να υποβάλει σαφή και τεκμηριωμένη ένσταση. Στην προκειμένη περίπτωση: α) δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση/πράξη του ΙΕΠ στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός και η ημερομηνία αυτής, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που εξέτασαν τον τίτλο σπουδών, το όνομα εκείνου που εκτέλεσε χρέη γραμματέα (τήρηση πρακτικών) τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και ενδεχομένως τι πρότεινε κάθε ένας από την επιτροπή αυτή, σίγουρα όμως η τελική απόφασή της. Ο υποψήφιος αναπληρωτής ΕΕΠ δεν έχει τίποτα από τα παραπάνω στα χέρια του. Γνωρίζει μόνο το αποτέλεσμα. Οι προσωρινοί πίνακες δε, στερούνται μέχρι και αριθμού πρωτοκόλλου. Πως λοιπόν θα αντικρούσει την απόφαση του ΙΕΠ ορθά και τεκμηριωμένα; Πώς θα γνωρίζει για ποιους λόγους το ΙΕΠ δεν ενέκρινε το αίτημά του για απόδοση συνάφειας στον τίτλο σπουδών του; Το ΑΣΕΠ κατά πόσο θα λάβει σοβαρά υπόψη ενστάσεις οι οποίες στρέφονται …… «κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης» και όχι κατά συγκεκριμένης απόφασης; Θα πεταχτούν ίσως στον κάλαθο των αχρήστων χωρίς καν να εξεταστούν; Αν όμως οι υποβληθείσες ενστάσεις εξεταστούν στην ουσία τους, με ποια κριτήρια θα εξεταστούν; Με κριτήρια που δεν υπάρχουν ή με κριτήρια που ενδεχομένως θα δοθούν «χέρι-χέρι» (δηλαδή άτυπα) από το ΙΕΠ στο ΑΣΕΠ ώστε να μπορεί και το ΑΣΕΠ να δώσει την οφειλόμενη απάντηση στον ενιστάμενο; Ας τονιστεί εδώ ότι ο αιτών δικαιούται και η υπηρεσία τού οφείλει γραπτή απάντηση επί του αιτήματός του και μάλιστα σε συγκεκριμένη προθεσμία (Ν.2690/1999). Κρίνοντας από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ, ακολουθεί αυτό που η νομοθεσία ορίζει και απαντά προσωπικά στον αιτούντα (ακόμη και ο ενιστάμενος θεωρείται «αιτών» αφού μέσα από την ένστασή του αιτείται κάτι). Το γεγονός ότι μετά την εξέταση ενστάσεων ενδεχομένως αναμορφώνονται οι πίνακες κατάταξης και ο αιτών λαμβάνει εμμέσως απάντηση στο αίτημά του, δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία παύει να έχει υποχρέωση έγγραφης απάντησης προσωπικά στον αιτούντα. Εδώ ανακύπτει άλλη μία υποχρέωση του ΙΕΠ: η αποστολή έγγραφης απάντησης σε κάθε υποψήφιο του οποίου ο τίτλος εξετάστηκε για τη συνάφειά του. Κάθε υποψήφιος ο οποίος υπέβαλε τίτλο σπουδών προς απόδοση συνάφειας, υπέβαλε μαζί και έντυπο αίτησης στο οποίο αναφερόταν τα στοιχεία του, το αίτημά του περιληπτικά, η ονομασία του τίτλου και η σχολή που τον απένειμε καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά. Επομένως, το ΙΕΠ οφείλει να απαντήσει εγγράφως σε κάθε αιτούντα επί του αιτήματός του.
10.              Δεν είναι δυνατό να ζητείται από τους υποψηφίους αναπληρωτές ΕΕΠ να καταθέσουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και μάλιστα σε προθεσμία ασφυκτική, εν μέσω θέρους, περίοδο κατά την οποία οι γραμματείες πολλών πανεπιστημίων υπολειτουργούν. Πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έπαψαν να λειτουργούν, άλλα αναμόρφωσαν το πρόγραμμα σπουδών αναγκάζοντας υποψηφίους είτε να μην υποβάλουν αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, είτε να υποβάλουν αυτό που ισχύει την παρούσα περίοδο, μολονότι οι ίδιοι απέκτησαν το μεταπτυχιακό δίπλωμα πριν από 8-10 χρόνια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν διαφορές στη μοριοδότηση ίδιων μεταπτυχιακών διπλωμάτων ανά ΠΔΕ. Για τους κατόχους διπλωμάτων ξένων πανεπιστημίων υπήρχε επιπλέον η υποχρέωση επικυρωμένης μετάφρασης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Όλα αυτά σε προθεσμία μόλις 6 εργάσιμων ημερών.
11.              Ως φαίνεται, μετά τις ενέργειες του ΙΕΠ θα υποβληθεί σωρεία ενστάσεων στο ΑΣΕΠ. Η πρώτη, άμεση συνέπεια θα είναι η καθυστέρηση έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ. Ακόμη όμως κι αν οι προσλήψεις γίνουν από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης όπως ορίζεται στον Ν. 4395/2016, ποιες θα είναι οι συνέπειες με τυχόν ανακατατάξεις στους πίνακες;
12.              Μετά την εξέταση των ενστάσεων και τη δικαίωση (ενδεχομένως) ορισμένων, ίσως να αλλάξει η σειρά κατάταξης κάποιων  υποψηφίων κι αυτοί με τη σειρά τους να διεκδικήσουν καλύτερη τοποθέτηση. Ίσως να έχουν προσληφθεί εκτός τόπου κατοικίας και μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων να δικαιούνται να προσληφθούν πλησίον του τόπου κατοικίας τους. Ποιος θα τους στερήσει το δικαίωμα αυτό εφόσον έχουν δικαιωθεί στην ένστασή τους κι έχουν περισσότερα μόρια, συνεπώς καλύτερη σειρά στον πίνακα κατάταξης;
13.              Ποιες θα είναι οι συνέπειες γι’ αυτούς που ίσως αρνηθούν την ανακατανομή του προσληφθέντος προσωπικού στις δομές ΕΑΕ μετά την αναπροσαρμογή της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες;
14.              Τι θα γίνει μ’ αυτόν που θα έχει μεταφέρει την οικοσκευή του σε άλλο νομό, μακριά από τον τόπο κατοικίας του και η αναπροσαρμογή της σειράς κατάταξης στους πίνακες επιφέρει την απόλυσή του;   

Μήπως τελικά το ΙΕΠ απέτυχε στο έργο που είχε να επιτελέσει;        

Ένας υποψήφιος αναπληρωτής Ε.Ε.Π.

2 σχόλια:

  1. Επιτελους το μονο που ξερουμε να κανουμε σε αυτη τη χωρα Ειναι παντα να κρινουμε το διαφορετικο και κυριως αυτο που δε μας βολευει! H κριση του υπουργειου να φυγει επιτελους το συστημα απο τους καφρους αγραμματους αιρετους που ηταν μελη πυσεεπ χωρις γνωσεις νομοθεσιας, που αποφασιζαν αυθαιρετα και με βαση τον κυκλο τους ποιον θα επιλεξουν να μπει στον πινακα ΕΛΗΞΕ!! Το ΙΕΠ αποτελειται απο ανθρωπους επιστημονες που δεν τους ξερει κανενας!! Αυτο ειναι το ευτυχημα !! Δεν ειναι μπατζανακηδες κανενος και δεν ειναι αγραμματοι συνδικαλισταδες!! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΙΓΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ψυχραιμία αγαπητή, καλό θα ήταν να αποφεύγονται χαρακτηρισμοί τέτοιου είδους. Έχετε την άποψή σας χωρίς να υβρίζετε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή