Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011

 Η κατάταξη των εν ενεργεία μόνιμων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου του ν.4024/2011 έγινε στους κλάδους που αυτοί υπηρετούσαν, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ.1, του άρθρου 28 του ν.4024/2011 και σύμφωνα με την παράγραφο 10, του άρθρου 3, του νόμου 2817/2000 με τον σαφή ορισμό του νομοθέτη πως: «…Ειδικά για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. απαιτείται και πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (σήμερα ΑΣΠΑΙΤΕ) ή πτυχίο ενός των Τμημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 περίπτωση β. του παρόντος άρθρου…»

 Αυτό το βαρέλι δεν έχει πάτο τελικά. 
Θα επανέλθουμε...

Βασίλης Βούγιας
24/5/2013

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2817/2000  

Η παράγραφος 10, του άρθρου 3-"Οργανωτικά θέματα προσωπικού ειδικής αγωγής" του νόμου 2817/2000-ορίζει τα εξής:10.       α) Οι ακόλουθοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 35 παρ. 2, περίπτωση Α. του ν.1566/1985 και του παρόντος άρθρου μετονομάζονται ως εξής:
αα.       Ο κλάδος ΠΕ19 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ21 Θεραπευτών του λόγου.
ββ.       Ο κλάδος ΠE20 Επαγγελματικών Συμβούλων σε κλάδο ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων.
γγ.       Ο κλάδος ΠΕ21 Ψυχολόγων σε κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων.
δδ.       Ο κλάδος ΤΕ2 Επιμελητών σε κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών.
εε.       Ο κλάδος ΤΕ3 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ26 Θεραπευτών του λόγου.
στστ.       Ο κλάδος ΤΕ4 Επαγγελματικών Συμβούλων σε κλάδο ΠΕ27 Επαγγελματικών Συμβούλων.
ζζ.       Ο κλάδος ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών.
ηη.       Ο κλάδος ΤΕ6 Εργασιοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών.
θθ.    Ο κλάδος ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών σε κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.
β).    Εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για τον κλάδο ΠΕ24 ορίζεται το 15ο και καταληκτικό το 1ο και για τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο.
γ).    Ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ25 είναι τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και για τους κλάδους ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30 τα οριζόμενα στα εδάφια ε', στ', ζ', η' και θ' της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985. Ειδικά για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. απαιτείται και πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο ενός των Τμημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 περίπτωση β. του παρόντος άρθρου(παρ.5,περ.β:"Του κλάδου ΠΕ31 πτυχίο τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και εξειδίκευση: αα) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών ή ββ) στην κινητικότητα των τυφλών ή γγ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.")  ή πτυχίο Τμήματος A.E.I. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου A.E.I. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.
δ).    Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου σε θέσεις των κλάδων ΤΕ2 Επιμελητών, ΤΕ3 θεραπευτών του λόγου, ΤΕ4 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ6 Εργασιοθεραπευτών και ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών, εφόσον έχουν το πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο ενός των τμημάτων της παρ. 5, περ. β'. εντάσσονται σε θέσεις των κλάδων ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, αντίστοιχα, και επανακατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια των κλάδων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2470/1997. Η διαφορά αποδοχών από την επανακατάταξη καταβάλλεται από 1ης Απριλίου του έτους 2000.
Οι μη έχοντες πτυχίο ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εξακολουθούν να υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις των κλάδων ΤΕ και εντάσσονται σε θέσεις των κλάδων ΠΕ μετά την απόκτηση του πτυχίου της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και επανακατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια των κλάδων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2470/1997. Για όσο χρόνο υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις οι ανωτέρω, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων κατηγορίας ΠΕ.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., καθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία φοίτησης στην ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής.

4 σχόλια:

 1. Να σχολιάσω κι εγώ κάτι εδώ κι ας κακοκαρδίσω μερικούς κι ας θεωρηθώ "αντισυναδελφικός" [sic]: Κακώς οι απόφοιτοι ΤΕΙ κατατάσσονται με κωδικούς αποφοίτων ΑΕΙ. Ακόμα και με το αβάσιμο επιχείρημα περί του μη διαβαθμισμένου προσόντος της φοίτησης σε ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ. Διότι κύριοι και κυρίες, αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε να είχαμε τρεις κατηγορίες ΠΕ: ΠΕ οι ΤΕ με ΣΕΛΕΤΕ, ΠΕ PLUS οι ΠΕ με ΣΕΛΕΤΕ, και ΠΕ Plus Plus οι ΠΕ πολυτεχνείου (πέντε έτη) με ΣΕΛΕΤΕ. Αυτά θα έπρεπε να συμβαίνουν, αν η αριθμητική επέτρεπε να αθροίζουμε μήλα με πορτοκάλια. Αλλά, όπως μάθαμε στο δημοτικό ήδη, αυτό δεν γίνεται, έτσι; Φίλτατος μεν Βασίλειος, φιλτέρα όμως η αλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το να έχεις τελειώσει και την ΑΣΠΑΙΤΕ ή να έχεις και παιδαγωγικό πτυχίο ΑΕΙ ήταν προαπαιτούμενο πρόσληψης σε θέση ΠΕ γι αυτές τις ειδικότητες. Πρόκειται περί εγγενούς ιδιαιτερότητας του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο εδώ και χρόνια ζητούσε επιπλέον παιδαγωγικές σπουδές από τις ειδικότητες αυτές και όχι από τις υπόλοιπες. Αν αναιρεθούν τα παρόντα ισχύοντα τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ Υπουργείου και υπαλλήλου όταν προσελήφθη. Π.χ ο υποφαινόμενος εργαζόνταν ως Κοινωνιολόγος στα Παιδικά Χωριά SOS, όταν απεφάσισε να αιτηθεί πρόσληψη ως ΕΕΠ με προαπαιτούμενα πτυχίο 1 ΤΕΙ, πτυχίο 2 ΑΕΙ, αρκετή εμπειρία κ.λ.π. Τώρα ο είς εκ των συμβαλλομένων επιχειρεί να διαφοροποιήσει μονομερώς τη σύμβαση πρόσληψης.
  Πάντως εξαιρετικός ο σχολιασμός, φίλτατε Argy Bargy περί Plus...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου: Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν έχει βάσει στους συνδαδέλφους ΕΕΠ διότι εξ ορισμού και εξ αρμοδιοτήτων δεν κάνουν μάθημα σε τάξη, κάνουν συνεδρίες ατομικές-ομαδικές που είναι και το αντικείμενο της εργασίας τους και για το οποίο εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Όσο για το ΤΕΙ-ΑΕΙ δεν πιστεύω οτι πρέπει να υπάρχει αυτή η διαβάθμιση ανώτερης και ανώτατης. Προφανώς με το παρελθόν που υπαρχει τείθονται κάποια ζητήματα...αλλά αν για παράδειγμα οι κοινωνικοί λειτουργοί του ΑΕΙ πρέπει να εποπτεύονται και εποπτεύονται κατά την διάρκεια της πρακτικής τους και εργαστηριακής τους άσκησης απο αποφοίτους ΤΕΙ γιατί μετά έχουν περισσότερα προσόντα και ειναι καλύτεροι (αφού προτάσονται) απο τους συναδέλφους ΤΕΙ; Προφανώς έχουν διδαχθεί κάποια άλλα μαθήματα αλλά όλες οι σχολές με το πέρας το χρόνου εντάσουν καινούρια μαθήματα βάση των καινούριων αναγκών της κοινωνίας. Δεν νομίζω οτι ο διαχωρισμός ΑΕΙ-ΤΕΙ ίδιων ειδικοτήτων προσφέρει κάτι άλλο παρά να δημιουργεί επαγγελματίες δύο ταχυτήτων. Επαγγελματίες καλοί και κακοί υπάρχουν παντού και αυτό δεν στηρίζεται στο αν έχουν πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλώς ή κακώς, το Ελληνικό κράτος έχει σχολές ανώτερες και κατώτερες. Και αντιστοίχως υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ. Και συχνά, από κάτι ΕΠΑΛ έμπαινες και χωρίς εξετάσεις στα ΤΕΙ. Τι να κάνουμε, τα ΑΕΙ είναι ΑΕΙ. Και το επιχείρημα με τη ΣΕΛΕΤΕ δεν το κατάλαβα. Δλδ, τώρα οι σχολικοί ψυχολόγοι είναι ΠΕ plus;

  ΑπάντησηΔιαγραφή