Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Κωφών – Βαρήκοων Α΄ Αθήνας

 Καλούνται
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (οποιουδήποτε τύπου) και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 (παρ.4) του Ν. 3699/2008, των άρθρων 11 (παρ. 4γ-αα), 24(παρ. 10 και 11) του Ν. 3848/2010, της υπ’αριθμ. 56337/Γ6/17-5-2011 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥπουργείουΠαιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της υπ’ αριθμ. 65780/9-6-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (προϋπόθεση να διδάσκεται έστω και ένα μάθημα της ειδικότητας τους, σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση) να υποβάλουν σχετική αίτηση, πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, βιογραφικό, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με τηνοποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007) και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα. 
Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους κυρωθέντες αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και δεν τοποθετήθηκαν σε θέση Διευθυντή. Η τοποθέτηση στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωφών –Βαρήκοων Αθήνας, θα ισχύει μέχρι 31-8-2013 και δεν αποτελεί κώλυμα τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή Σχολικής μονάδας, από τους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων.
Οι σχετικές αιτήσεις, με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, το βιογραφικό και τα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του Ν. 3848/2010, θα πρέπει να υποβληθούν απ’ ευθείας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ), μέχρι και την Παρασκευή 25/01/2013.
 

Ο Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε Α΄ Αθήνας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
Φιλόλογος - Ιστορικός
 
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου