Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΒΟΜΒΑ στα ΘΕΜΕΛΙΑ της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 22-5-2013
 Αριθμ. Δ.Τ.: 050

ΒΟΜΒΑ στα ΘΕΜΕΛΙΑ της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Η κατάταξη των εν ενεργεία μόνιμων εκπαιδευτικών με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου του Ν. 4024/2011 έγινε στους κλάδους που αυτοί υπηρετούσαν, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ως άνω Νόμου και σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13, 14 του Ν. 1566/1985. Επιπλέον ο νομοθέτης ορίζει σαφώς ότι οι εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων που διορίζονται στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι απαραίτητο να κατέχουν εκτός του βασικού τίτλου σπουδών επιπλέον παιδαγωγικές σπουδές, τις οποίες παρείχε η ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και η ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (σήμερα ΑΣΠΑΙΤΕ) η μοναδική παιδαγωγική σχολή για τη στελέχωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το Ν. 1566/1985:
α) οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ διορίζονται έως και σήμερα στον κλάδο των εκπαιδευτικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με πλήρη προσόντα, δεδομένου ότι η σχολή είναι τετραετούς φοίτησης και οδηγεί στη λήψη πτυχίου με αναφορά στον όρο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ».
β) αντίστοιχα διορίζονται σε κλάδους ΠΕ και οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι., με ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ στα παιδαγωγικά στη σχολή ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ, επειδή εκτός από τον τίτλο των βασικών τους σπουδών έχουν και ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών στην σχολή αυτή (άρα 4 πλήρη έτη σπουδών).
γ) οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 έχουν διοριστεί και διορίζονται μέχρι σήμερα με συγκεκριμένο προσοντολόγιο, σαφώς διαφοροποιημένο από αυτό των λοιπών Δημοσίων Υπαλλήλων.
Είναι σημαντική – και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβλέπεται – η επισήμανση που αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 134780/Δ2/30-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:
«Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί συνιστούν μείζονα κλάδο πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων (άλλοι κλάδοι με κριτήριο διάκρισης τη φύση των καθηκόντων είναι για παράδειγμα, οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι ιατροδικαστές και οι ερευνητές). Τα τυπικά προσόντα κατάταξης των εκπαιδευτικών σε μείζονες κατηγορίες ανά επίπεδο μόρφωσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)…» – τα οποία
καθορίζονται από το Ν. 1566/1985, – «…διαφοροποιούνται, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, από τα τυπικά προσόντα ένταξης των διοικητικών υπαλλήλων στις ίδιες κατηγορίες…» (άρθρο 77 του ισχύοντος Υ.Κ. Ν.3528/2007). «Πρόκειται για διαφορετική πρόβλεψη που δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας λόγω της ουσιώδους διαφοροποίησης των καθηκόντων μεταξύ εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων (οι πρώτοι έχουν ως βασικό καθήκον τη διδασκαλία ενώ οι δεύτεροι την εφαρμογή του νόμου δια της εκδόσεως …διοικητικών πράξεων».
Πρόσφατα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/ .31.32/1621/5318/11-4-2013 εγκύκλιό του έκανε αποδεκτή την απαράδεκτη, καταφανώς άδικη και αίολη υπ’ αρ. 54/2013 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την εφαρμογή της, που όχι μόνο θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για όλους τους
εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ17
, ΠΕ18ΠΕ20, και ΤΕ01
, αλλά ουσιαστικά ΔΥΝΑΜΙΤΙΖΕΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα έχει στις αναθέσεις των μαθημάτων, για πολλά από τα οποία δεν θα υπάρχει εκπαιδευτικός να τα διδάξει σε Α΄ ανάθεση, καθώς δεν υπάρχουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών στα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία, αλλά μόνο απόφοιτοι αντίστοιχων σχολών και τμημάτων των Τ.Ε.Ι. !!
Ζητά δηλαδή τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη (προς τα κάτω) όλων των μονίμων εκπαιδευτικών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ των κλάδων ΠΕ17, των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. με επιπλέον παιδαγωγικές σπουδές ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ των κλάδων ΠΕ18 και των εκπαιδευτικών των κλάδων ΤΕ01, με άκριτη, άκαιρη και άτοπη εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 28 του Ν. 4024/2011, η οποία ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ σε καμιά περίπτωση ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ για τους εκπαιδευτικούς, ΕΠΕΙΔΗ:
–  οι εν λόγω δημόσιοι λειτουργοί είναι κάτοχοι των ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ που απαιτούνται από το Ν. 1566/1985 και τις ειδικές διατάξεις του για την πλήρωση των θέσεων της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, οι οποίες
–  παραμένουν σε ισχύ μέχρι σήμερα, καθώς σε κανένα άρθρο του Ν. 4024/2011 δεν μνημονεύεται η κατάργησή τους, ούτε υπάρχει σχετική αναφορά στην εισηγητική έκθεση του Νόμου, ούτε βεβαίως θα μπορούσε να υπάρξει, καθώς οι ως άνω Λειτουργοί
–  επιτελούν έργο ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ από αυτό των λοιπών διοικητικών δημοσίων υπαλλήλων κατόχων ομοίου βασικού τίτλου σπουδών.
Θεωρούμε δεδομένο
οτι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
1.    διαθέτει σωφροσύνη και την πολιτική βούληση να μην κάνει αποδεκτή την ως άνω απαράδεκτη και εξαμβλωματική γνωμοδότηση και ότι 2.    θα προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση από μια κατάφωρα άδικη, καταφανώς αβάσιμη και εξωπραγματική γνωμοδότηση, με την οποία ανατρέπονται όλα τα επί 27 έτη (και μέχρι σήμερα) θεσμοθετημένανομοθετημένα, αποδεκτά από όλους (Πολιτεία και Εκπαιδευτικούς) και ισχύοντα για τους εκπαιδευτικούς κλάδους και την διδασκαλία των μαθημάτων στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως κλάδων και ειδικοτήτων συνεργάζονται αρμονικά, από ίδρυσης της Τ.Ε.Ε. μέχρι σήμερα, με κοινό στόχο την αναβάθμισή της και δεν έχουν θέσει ποτέ ζητήματα που αποπειράται να εισάγει η συγκεκριμένη γνωμοδότηση, η τυχόν αποδοχή της οποίας από τον Υπουργό, πέραν των περαιτέρω οικονομικών
οδυνηρών επιπτώσεων
και της βαθμολογικής υποβάθμισης των θιγομένων, θα αποτελέσει επιπλέον πλήγμα στο ήδη βεβαρημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ θα δημιουργήσει εκ του μηδενός ανυπέρβλητα προβλήματα στη διδασκαλία των μαθημάτων και στην μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία μεταξύ των κλάδων και ειδικοτήτων.
Από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου