Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Μετονομάζουμε όλα τα εργαστήρια κηπουρικής, κη−
πουρικής − ανθοκομίας, φυτικών − ζωϊκών προϊόντων και
βιολογικών καλλιεργειών των ΕΕΕΕΚ όλης της χώρας
σε εργαστήρια Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος,
από το σχολικό έτος 2015 − 2016. Ως προς τις αναθέσεις
ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ 94872/Γ6/23−08−2011 υπουργική
απόφαση με θέμα: Τροποποίηση − Συμπλήρωση της υπ’
αριθμ. 104147/Γ6/25−8−2010(ΦΕΚ 1387/τ..Β ́/2010) απόφα−
σης Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων
των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)» ΦΕΚ 1986/τ.Β ́/12−09−2011

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.


ΦΕΚ B 1148 - 16.06.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16.06.2015 Σελίδες 2 (12271 - 12272)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου