Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Φορητοί Υπολογιστές Laptop στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ B3
  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

                   Αθήνα  25 /06/2015
                                    Αρ. πρωτ. :   4856


Ταχ. Δ/νση
:
Α. Παπανδρέου 37
ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
GLOBO TECKNOLOGIES
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 78 ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ 37Α
15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Υπόψη : κ.Σταθάκη
Τ.Κ. - Πόλη
:
151  80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα
:
www.eye.minedu.gov.gr
Πληροφορίες
:
Ι. Κονδύλης
Τηλέφωνο
:
210 344 2960
Email
:
Fax
:
210-344 2799

Θέμα: «Αποστολή - Παραλαβή Φορητών Υπολογιστών Laptop  της Πράξης "Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία”» και του Υποέργου 3 «Αναπαραγωγή - Διανομή Υλικού Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013».

  Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση» της Πράξης "Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία”» και του Υποέργου 2 «Ανάπτυξή Εφαρμογής και Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013», θα διανεμηθεί  σε κάθε ΚΕΔΔΥ του Πίνακα Αποδεκτών , ένας Φορητός Υπολογιστής (laptop).
Σε κάθε ΚΕΔΔΥ θα παραδοθεί ένας φορητός υπολογιστής.
Ο φορητός υπολογιστής θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών χρήσης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος  “Εφαρμογή Μητρώου ΑμεΑ”.

Α.
Οι Προδιαγραφές  του προσφερόμενου εξοπλισμού είναι οι κάτωθι:
1
Φορητοί Προσωπικοί Υπολογιστές
τμχ
1.1
 Toshiba Satellite C55-A-19N
1
1.2
 Logitech Mouse M90
1
1.3
 Dicota D30446 15”-15,6” – Τσάντα Laptop
1
2
Λογισμικό Office τους Φορητούς Προσωπικούς Υπολογιστές

2.1
LibreOffice 4.1.6 
ΝΑΙ
2.2
Mozilla Thunderbird 24.6.0+ Lighting 2.6.6
ΝΑΙ
3
Λειτουργικά συστήματα  για  τους Φορητούς Προσωπικούς Υπολογιστές

3.1
WinEntforSA SNGL SA OLP B Acdmc
 ΝΑΙ
3.2
Ubuntu 14.04 LTS
 ΝΑΙ
3.3
Panda Cloud Office Protection
 ΝΑΙ
4
Βοηθητικά Προγράμματα

3.4
PDF Reader Version XI 11.0.07
ΝΑΙ
3.5
7-ZIP v.9.20
ΝΑΙ


 
Β.
Σε κάθε ΚΕΔΔΥ θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν οι διαδικασίες παραλαβής του φορητού υπολογιστή  ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΔΔΥ

·           Τα ΚΕΔΔΥ θα ενημερωθούν εγκαίρως από την Ανάδοχο εταιρεία Globo Technologies (Ψαρρών 37Α, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ 212121770,  Fax: 210 6466165,)   για την ημερομηνία αποστολής και παραλαβής των φορητών υπολογιστών.

·           Σε κάθε ΚΕΔΔΥ θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, τα μέλη της οποίας θα συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής (ονοματεπώνυμο και πρωτότυπες υπογραφές). Το εν λόγω Πρωτόκολλο με την σφραγίδα του κάθε ΚΕΔΔΥ θα αποσταλεί στην Ανάδοχο Εταιρεία Globo Technologies (Ψαρρών 37Α, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ 212121770,  Fax: 210 6466165, email: info@globogr.com) υπ’ όψιν κ. Δημητρίου Σταθάκη, υπευθύνου έργου.    
·           Επίσης, τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής του Αναδόχου θα φέρουν απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του παραλήπτη (υπαλλήλου ΚΕΔΔΥ) καθώς και τη σφραγίδα του ΚΕΔΔΥ
·           Σε περίπτωση ζημιών, φθοράς κλπ. του Φορητού υπολογιστή που διαπιστώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κατά την διαδικασία παραλαβής του, ενημερώνεται άμεσα ο Ανάδοχος από το εκάστοτε ΚΕΔΔΥ και ακολουθούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες αντικατάστασης του φορητού υπολογιστή  και των άλλων υλικών (mouse, τσάντα laptop).


               
Ο Συντάκτης
Η Προϊσταμένη της ΜονάδαςΟ Προϊστάμενος της ΕΥΕ ΕΔ/ Υ.ΠΟ.ΠAI.Θ.
Κωνσταντίνος Βαλιάντζας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου