Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Επιλογή Δ/ντών σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. – Προβλήματα και προτάσεις επίλυσης

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 15-6-2015
 Αρ. Πρωτ.: 078
ΠΡΟΣ :
κ. Τάσο Κουράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
ΚΟΙΝ:
– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.Πο.Παι.Θ.
– στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
– στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στα ΕΠΑ.Λ. - Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Επιλογή Δ/ντών σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. – Προβλήματα και προτάσεις επίλυσης

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Δ/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. σε εξέλιξη καταγράφονται προβλήματα. Παρατηρούμε και προτείνουμε τα παρακάτω:

1.       Άρση αναίτιου αποκλεισμού ταυτόχρονης υποψηφιότητας σε διαφορετικές θέσεις
Στο Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-5-2015), άρθρο 22 «Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων», παρ. 4, αναφέρεται:
«η) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή ΕΠΑΛ, είτε για θέση υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θέση υπεύθυνου τομέα Ε.Κ.».
Α. Πρόβλημα:
Ο περιορισμός να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση γιατί να στερεί το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις,
α) να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ε.Κ. με δήλωση σειράς προτίμησης ;
β) αν δεν επιλεγούν σε θέση υποδιευθυντή να είναι εν συνεχεία υποψήφιοι για θέση υπευθύνου τομέα Ε.Κ. ;
Παρόμοιοι αποκλεισμοί δεν προβλέπονται για τους υποψήφιους Διευθυντές !
Β. Πρόταση επίλυσης:
Επειδή ο χρόνος για σχετική νομοθετική ρύθμιση του θέματος δεν επαρκεί, προτείνουμε:
α) Να ολοκληρωθεί με το υφιστάμενο καθεστώς και άμεσα μόνο η επιλογή των υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ε.Κ. (δεδομένου ότι στη συνέχεια πρέπει να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την επιλογή των Διευθυντών Δ.Δ.Ε.).
β) Η επιλογή των υπευθύνων τομέων στα Ε.Κ. να μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο και.
γ) Στο μεταξύ να τροποποιηθεί ο Νόμος επιτρέποντας τις ταυτόχρονες υποψηφιότητες για διαφορετικές θέσεις, με σειρά προτίμησης.

2.       Προσδιορισμός Τομέων που θα λειτουργήσουν στα Ε.Κ.
Η εγκύκλιος υπ’ αρ. πρωτ. Φ.361.22/42/90656/E3/9-6-2015 με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», αναφέρει:
 «2. Συμπληρώνουμε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:
17/6/2015 και 18/6/2015
Σε συνεδρίαση του συλλόγου Ε.Κ., ο σύλλογος αποφασίζει να εισηγηθεί στο Διευθυντή, τους τομείς που θα συσταθούν με βάση την κανονιστική του Ε.Κ. με τα εργαστήρια κατεύθυνσης. Ο Διευθυντής του Ε.Κ. αποφασίζει και αποστέλλει σχετική εισήγηση για έγκριση από το οικείο ΠΥΣΔΕ.
Μέχρι 25/6/2015 Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για την έγκριση των τομέων.»
Α. Πρόβλημα:
Με την επαναλειτουργία των καταργημένων τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή στη λήξη του σχολικού έτους, δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν στοιχεία για το ποια ακριβώς εργαστήρια ειδικότητας θα λειτουργήσουν στα Ε.Κ. κατά τη νέα σχολική χρονιά. Θα γίνει μια αόριστη εκτίμηση αναγκών, χωρίς στοιχεία, χωρίς την εμπειρία της τρέχουσας περιόδου. Η κατάσταση θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Σεπτεμβρίου 2015 οπότε θα προκύψουν ανακατατάξεις που αναπόφευκτα θα επηρεάσουν τη διάρθρωση των Τομέων που θα αποφασιστούν σήμερα, επομένως και των Υπευθύνων Τομέων.
Β. Πρόταση επίλυσης:
Είναι επιβεβλημένη η μετάθεση της διάρθρωσης των Τομέων στα Ε.Κ. και της επιλογής των Υπευθύνων Τομέων για τα μέσα Σεπτεμβρίου 2015.

3.       Χρήση εργαστηρίων των Ε.Κ. για μαθήματα που δεν είναι χαρακτηρισμένα ως «εργαστηριακά»
Α. Πρόβλημα:
Υπάρχουν πολλά μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος των ΕΠΑ.Λ. τα οποία ΔΕΝ είναι χαρακτηρισμένα ως «εργαστηριακά», ωστόσο για να διδαχθούν πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέντρου. Το πρόβλημα αυτό αφορά κυρίως:
α) Στα μαθήματα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
β) Στα μαθήματα Σχεδίου (σε σχεδιαστήρια και με χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).
γ) Στο μάθημα του Project.
Β. Πρόταση επίλυσης:
Τα μαθήματα αυτά να χαρακτηρίζονται είτε ως αμιγώς εργαστηριακά, είτε ως μικτά, με επιμερισμό των ωρών Θεωρίας και Εργαστηριακών ασκήσεων.
  
4.       Προσδιορισμός του αριθμού των υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ.
Ο Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-9-1985) στο άρθρο 11 «Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα» ορίζει:
 «7. Υποδιευθυντές των γυμνασίων, των γενικών και κλασικών λυκείων, των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα τμήματα και πάνω ορίζονται εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων, όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 2, 3 και 4, με βαθμό Α'. Σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και κατεύθυνσης και σε τεχνικές - επαγγελματικές σχολές που έχουν περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων, μπορεί, αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι, να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής και προκειμένου για ενιαία πολυκλαδικά λύκεια με περισσότερα από δεκαπέντε τμήματα τάξεων και τρίτος.»
Α. Πρόβλημα:
Στα ΕΠΑ.Λ. συγκροτούνται τμήματα κατά διδασκόμενη Τεχνική Ειδικότητα. Το αυτό συνέβαινε με τις ΕΠΑ.Σ. και τις «Τεχνικές Σχολές» του Ν. 1566/1985. Για την εξοικονόμηση προσωπικού, τα τμήματα αυτά αναδιατάσσονται κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και για λίγες ώρες τη βδομάδα σε «Τμήματα Γενικής Παιδείας». Υπενθυμίζουμε ότι όλη η διάρθρωση της οργάνωσης του σχολείου, των υπευθύνων καθηγητών και η παρακολούθηση των μαθητών γίνεται με τα Τμήματα Ειδικότητας.
Διαστρεβλώνοντας πλήρως τα όσα ρητά ορίζει ο Νόμος, και προκειμένου να υπολογιστεί ο αριθμός των υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ., ορισμένες Διευθύνσεις Δ.Ε. χρησιμοποιούν τα «πλασματικά» τμήματα «Γενικής Παιδείας» για να προκύψει μειωμένος αριθμός υποδιευθυντών. Όμως, ο φόρτος εργασίας και οι ανάγκες του σχολείου αφορούν στα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ τμήματα.
Β. Πρόταση επίλυσης:
Να εκδοθεί εγκύκλιος που θα καθιστά σαφές ότι ο προσδιορισμός του αριθμού των τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ. προσδιορίζεται από το άθροισμα των τμημάτων:
α) των ομάδων προσανατολισμού της Α΄ τάξης και
β) των τομέων – ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης,
με την υπόμνηση της προοδευτικής κλιμάκωσης του αριθμού των υποδιευθυντών που προβλέπει ένα (1) υποδιευθυντή από 9 έως και 12 τμήματα, δύο (2) υποδιευθυντές από 13 έως και 15 τμήματα, και τρείς (3) υποδιευθυντές από 16 τμήματα και πάνω.
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων να υπολογίσουν τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων με βάση το τρέχον σχολικό έτος και την πρόβλεψη για την επαναλειτουργία των Ειδικοτήτων, και να αποστείλουν Απόφαση – Πρακτικό στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Να συμπληρωθεί σχετικά το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, έτσι ώστε οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποδιευθυντών, που θα εκδώσουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζουν τον αριθμό των υποδιευθυντών σε κάθε ΕΠΑ.Λ.

5.       Προσδιορισμός του αριθμού των υποδιευθυντών στα Ε.Κ.
Α. Πρόβλημα:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ορίζεται υποδιευθυντής σε Ε.Κ. όταν αυτό εξυπηρετεί δύο και πλέον σχολεία σε διαφορετικά ωράρια λειτουργίας. Καμιά συσχέτιση δε γίνεται με τον αριθμό των ασκουμένων μαθητών. Ήδη όμως πολλά Ε.Κ. έχουν γιγαντωθεί και εξυπηρετούν 4 και 5 σχολικές μονάδες ταυτοχρόνως, Επιπλέον των ασκουμένων μαθητών των ΕΠΑ.Λ., στα Εργαστηριακά Κέντρα ασκούνται και οι καταρτιζόμενοι των δημόσιων Ι.Ε.Κ.
Β. Πρόταση επίλυσης:
Να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που να ορίζει τον αριθμό των υποδιευθυντών των Ε.Κ. αναλογικά με τον συνολικό αριθμό των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. που ασκούνται εργαστηριακά σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη και τα διαφορετικά ωράρια λειτουργίας των εξυπηρετουμένων δομών, οπότε ο υποδιευθυντής ασκεί καθήκοντα ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ του Διευθυντού (που εργάζεται σε ένα μόνο ωράριο ημερησίως).

6.       Επιλογή Διευθυντών σε σχολεία με λιγότερους από 4 εκλογείς
Στο Ν. 4327/2015 και προκειμένου για την κατάρτιση πινάκων επιλογής προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων (άρθρο 20, παρ. 4), προβλέπεται ότι:
 «Οι προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.».
Δηλ. το γράμμα του Νόμου, αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διαφοροποιεί τη διαδικασία επιλογής σε Συλλόγους με λιγότερα των τεσσάρων (4) μελών.
Α. Πρόβλημα:
Σε πολλά σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ.), μετά την (κατά την άποψή μας λανθασμένη) πρόβλεψη του Νόμου ότι οι εκπαιδευτικοί θα ψηφίζουν ΜΟΝΟ σε ένα από τα δύο, πρόκειται να επιλέξουν Διευθυντή με μυστική ψηφοφορία λιγότερων των τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών (εφόσον εξαιρούνται από τη διαδικασία και οι υποψήφιοι Διευθυντές) ! Το ίδιο συμβαίνει και σε μικρά και απομακρυσμένα ή και νεοσύστατα ΕΠΑ.Λ. Θα εμφανιστεί λοιπόν το φαινόμενο να σχηματιστεί …τριμελής εφορευτική επιτροπή για να ψηφίσουν τα …μέλη της και μόνο !! Αλλού, δεν θα υπάρχει επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών ούτε για τη συγκρότηση της Επιτροπής…
Β. Πρόταση επίλυσης:
Να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος ότι στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας με πίνακα εκλογέων λιγότερων των τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών, οι Διευθυντές θα τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατ’ αντιστοιχία με τα όσα προβλέπει ο Νόμος για τα στελέχη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως παραπάνω.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας σύμφωνα με τα εκτεθέντα παραπάνω.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης
ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου