Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Κριτήριο αρχαιότητας και οργανική θέση για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Δ/ντών & Υ/δντών


Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-15 (Β 915) υ.α. "Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων

...Στο τέλος του άρθρου 18 «Πλήρωση κενών θέσεων»
της εν λόγω απόφασης προστίθεται το ακόλουθο εδά−
φιο: Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της δια−
δικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών ή
Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πληρώνονται προ−
σωρινά από εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στη συ−
γκεκριμένη σχολική μονάδα, με βάση το κριτήριο της
αρχαιότητας σύμφωνα με το χρόνο συνολικής εκπαι−
δευτικής υπηρεσίας.
Στην περίπτωση των εργαστηριακών κέντρων οι κενές
ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών και
Υπεύθυνων Τομέων πληρώνονται προσωρινά από εκπαι−
δευτικούς τοποθετημένους στη συγκεκριμένη μονάδα
με βάση το προαναφερθέν κριτήριο
...

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 1251 - 24.06.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 25.06.2015 Σελίδες 2 (13919 - 13920)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου