Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Αιτήσεις εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

  
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Επιλογής Νηπίων και Παρακολούθησης της λειτουργίας του Παιδικού
Σταθμού του Υπουργείου μας καλεί τους γονείς τέκνων, τα οποία έχουν δικαίωμα εγγραφής στον Σταθμό σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του (αριθμ. 62375/Η/01-06-2012, ΦΕΚ 1823 Β’/2012) να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής για την ερχόμενη σχολική χρονιά 2016-17, από Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 έως Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.
Ειδικότερα, «δικαίωμα εγγραφής στον Σταθμό έχουν κατά προτεραιότητα τέκνα των δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν οργανικές θέσεις, μόνιμες ή προσωποπαγείς, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην Κ.Υ. και υπηρετούν στις θέσεις αυτές και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τα τέκνα του λοιπού προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση».
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου μας. Τα έντυπα των αιτήσεων και τον πίνακα των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορείτε να προμηθεύεστε από το γραφείο πρωτοκόλλου ή το γραφείο του Παιδικού Σταθμού.
Μετά τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, η επιτροπή θα προβεί σε εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και θα αναρτήσει πίνακα με τη σειρά προτεραιότητας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στον Παιδικό Σταθμό.
Για τη φιλοξενία των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό έχει καθιερωθεί οικονομική εισφορά των ασκούντων τη γονική μέριμνα, η οποία ανέρχεται στα 10 ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με την αρ. 155265/10-12-2012 ΥΑ (Β,3448) και καταβάλλεται εντός της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα.
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την κ. Κοντοπίδου Αικατερίνη, Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού (εσωτ. -2105).
              
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
       
                    ΙΩΑΝΝΑ   ΧΡΗΣΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου