Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ·     

 Το Ι.Ε.Π. ως επιστημονικός φορέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. γνωμοδοτεί σχετικά με αιτήματα που αφορούν:
       α) στη διεξαγωγή έρευνας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) στη διεξαγωγή έρευνας σε δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (π.χ. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Γ.Α.Κ. κ.α.) και
γ) στη διεξαγωγή έρευνας που περιλαμβάνει αξιοποίηση υποδομών του συστήματος της Π/βάθμιας και της Δ/βάθμιας εκπαίδευσης.

Τα παραστατικά τα οποία πρέπει να καταθέσει ο ερευνητής, προκειμένου το Ι.Ε.Π. να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολεία και άλλες δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι τα εξής:
 1.       Αίτηση προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., και συγκεκριμένα προς την αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών (π.χ. Διεύθυνση Σπουδών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης)
 2.       Συμπληρωμένο Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας
 3.       Κατάσταση των σχολείων με τους κωδικούς τους
 4.       Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας
 5.       Βεβαίωση της επιβλέπουσας επιτροπής ή του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι υπογράφοντες έλαβαν γνώση του περιεχομένου των παραστατικών της έρευνας και ότι συμφωνούν με τη διεξαγωγή της
6.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ερευνητή και, στην περίπτωση που η έρευνα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από ερευνητική ομάδα, προσκομίζονται τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έρευνας που πρόκειται να επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες.
 Οδηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας

 1. Προδιαγραφές έγκρισης ερευνών (word)
 2. Προδιαγραφές έγκρισης ερευνών (pdf)
 3. Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας
 4. Έντυπο ΥΔ για βιντεοσκόπηση
 5. Έντυπο ΥΔ για ηχογράφηση
 6. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)

  Επισήμανση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά φίλτρα των στηλών του αρχείου excel (Νομός, Τύπος Μονάδας, κλπ), ώστε να βρείτε άμεσα τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. 
  * Στοιχεία από πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο ενημερώνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Εκπαίδευσης. 

 7. ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
  iep.edu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου