Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ι.Ε.Π. για σύναψη σύμβασης με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» των Α.Π. 6, 8 & 9 του ΕΠ ΑΑΔ/ΕΔΒΜ, οριζόντια Πράξη, με MIS: 5001313.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος την Πράξη με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS: 5001313, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020,ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ανεξάρτητους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) εξωτερικούς συνεργάτες, για κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής, τεχνικής και νομικής υποστήριξης της ως άνω Πράξης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υπ' αρ. πρωτ.6113/26.07.2016 με ΑΔΑ Ω8ΠΛΟΞΛΔ-2ΧΞ Πρόσκληση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης, με Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 και Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού ή τα οριζόμενα και ειδικότερα στην παρ. 11 του αρθρ. 26 του Π.Δ. 50/2011 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Το έργο των έως πέντε (05) εξωτερικών συνεργατών θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μίας έντυπης πρότασης, διαφορετικά αποκλείονται από την διαδικασία, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr, έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 29.08.2016 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ σε επεξεργάσιμη μορφή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου