Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Πως αποδεικνύεται η γνώση χειρισμού Η.Υ. - Τι θα γίνει μ αυτούς που κατέχουν Πιστοποίηση Α Επιπέδου ΤΠΕ;;

Σύμφωνα με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ η γνώση χειρισμού Η.Υ. μπορεί  να αποδειχθεί με τα κάτωθι πιστοποιητικά. 

Μένει να διευκρινισθεί τι θα γίνει με τους υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν Πιστοποίηση Α Επιπέδου ΤΠΕ, του Υπουργείου Παιδείας.

Βασίλης Βούγιας

Σύμφωνα με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ λοιπόν, όπως βλέπουμε στο enelea.blogspot.com η γνώση χειρισμού Η.Υ. στην Επεξεργασία κειμένου, στα  Υπολογιστικά φύλλα και στο διαδίκτυο μπορεί  να αποδειχθεί:

1 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
 Οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2123/1.8.2014/τ.Β΄).
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του
ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006)
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS
CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30.9.2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.1.2015)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certifi cate
ECDL Start Certifi cate
ECDL Progress Certifi cate
ECDL Profi le Certifi cate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Profi ciency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Profi ciency
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certifi cation (IC3)
Microsoft Offi ce Specialist (MOS)
Microsoft Offi ce Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certifi ed Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certifi ed Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certifi ed Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert PrimaryΔείτε επίσης:  Η Δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία που μοριοδοτείται στους Διορισμούς εκπαιδευτικών - Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_182.html

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας»
(παρ. 6 του άρ. 12 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α΄/10.9.2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του ν. 4186/2013).
2 Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3 Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (ΠΕ), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
4 Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου