Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Σύστημα Μόνιμου Διορισμού Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.Του Βασίλη ΒούγιαΜε βάση το ανακοινωθέν και υπό Διαβούλευση σύστημα Μόνιμου Διορισμού Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., προσπάθησα να αποδελτιώσω μερικές Ερωτήσεις με τις Απαντήσεις τους και πιστεύω να είναι βοηθητικές στην κατεύθυνση επίλυσης κάποιων αποριών που έχουν συνάδελφοι αναπληρωτές.ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως θα γίνουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τι θα ισχύσει για μόνιμους διορισμούς και τι για την πρόσληψη αναπληρωτών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού ως μόνιμοι ή/και αίτηση πρόσληψης ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με τον τρόπο που  ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.. Ο Πίνακας που θα σχηματισθεί θα είναι ένας κατά κλάδο και ειδικότητα και μετά τους μόνιμους διορισμούς οι προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν απ αυτόν τον Πίνακα, όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά τη διαγραφή όσων διορίστηκαν μόνιμοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν κάποιος εκπαιδευτικός  υποβάλλει αίτηση και καταχωρηθεί στον Πίνακα Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Πίνακας Δ΄) με βάση το προσοντολόγιο Ε.Α.Ε.( διδακτορικό ΕΑΕ ή/και μεταπτυχιακό ΕΑΕ ή/και τουλάχιστον 50 μήνες προϋπηρεσίας στην ΕΑΕ ή/και ΠΕ11.01 ή/και ΠΕ61/71) θα του προσμετρηθεί και τυχόν προϋπηρεσία στη Γενική Εκπαίδευση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, το παρόν σύστημα μόνιμων διορισμών όπως τέθηκε σε Διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας, δεν αναφέρει κάτι άλλο και με αυτή τη διατύπωση προσμετράται τυχόν προϋπηρεσία στη Γενική και στην Ειδική.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ισχύει το 50μηνο για ένταξη στον κύριο Πίνακα για τους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε., μετά τους έχοντες μεταπτυχιακό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στα κριτήρια κατάταξης για μόνιμο διορισμό στην ΕΑΕ, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναφέρει οτι :
 2.Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι διαθέτουν την εξειδίκευση της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 έπονται στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης έναντι των υποψηφίων που διαθέτουν την εξειδίκευση των λοιπών υποπεριπτώσεων της ίδιας περίπτωσης.”
Ο νόμος 3699/2008 υποπερίπτ. δδ’ αναφέρει:
δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.
Σύμφωνα μ αυτά ισχύει το 50μηνο για ένταξη στον Κύριο Πίνακα και για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής με προϋπηρεσία,  μετά τους  έχοντες Μεταπτυχιακό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η διατύπωση "Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) μονάδες" τι σημαίνει.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σημαίνει πως με αυτή τη διάταξη αποκλείονται από τη μοριοδότηση ως ΑμεΑ πολλοί εκπαιδευτικοί και Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π., διότι το ΚΕΠΑ συνήθως δεν δίνει τέτοια βεβαίωση περί μόνιμης αναπηρίας. Επίσης θα υπάρχει πρόβλημα, αν ισχύσει τελικά ως έχει η ρύθμιση αυτή και για την πρόσληψη ακόμα και ως αναπληρωτών, μιας και θα ισχύουν οι ίδιοι Πίνακες με τους των μόνιμων Διορισμών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η πρόβλεψη " Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) έτη διαδικασία  κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π.  και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. " κ.λ.π τι σημαίνει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σημαίνει πως για 2 χρόνια οι Πίνακες θα είναι "κλειδωμένοι" και τυχόν νέα προσόντα θα μπορούν να κατατεθούν μετά τη διετία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια τι γίνεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το ανακοινωθέν σύστημα η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια δεν είναι προαπαιτούμενο, ούτε ο έχων/ουσα προηγείται στους Πίνακες. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους. Επίσης δεν ξεκαθαρίζεται αν μοριοδοτείται ως πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών με τέσσερις (4) μονάδες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στον Πίνακα Ψυχολόγων(ΠΕ23) τι άλλαξε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τον κλάδο  Ψυχολόγων(ΠΕ23), εκτός των  υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στην Σχολική Ψυχολογία, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης, οι έχοντες εμπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι μοριοδοτείται ως Δεύτερος τίτλος σπουδών για το Ε.Β.Π.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μοριοδοτείται ο Δεύτερος τίτλων σπουδών των περιπτ. α΄ (ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων) και β΄( Ι.Ε.Κ. ή «Τάξης μαθητείας»  ΕΠΑ.Λ) του άρθρου 8, με δέκα (10) μονάδες. Δεν μοριοδοτείται Πτυχίο Α.Ε.Ι..

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά προϋπηρεσία μοριοδοτείται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Μοριοδοτείται  με μία (1) μονάδα  ανά μήνα η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως εκατόν είκοσι (120) μήνες.
Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και των παρ. 4 και 4α του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.
Η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον: αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων και ββ) έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα έχουμε εκπλήξεις στους Πίνακες που θα διαμορφωθούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολύ πιθανόν, από τη στιγμή που η προϋπηρεσία της Γενικής θα μετρήσει στην Ειδική για τους έχοντες Μεταπτυχιακό Ειδικής, από τη στιγμή που δεν είναι προαπαιτούμενο η Παιδαγωγική Επάρκεια, που προτάσσονται και οι έχοντες προϋπηρεσία 50 μήνες Ψυχολόγοι μαζί με τους Σχολικούς Ψυχολόγους,  που μοριοδοτούνται επιστημονικά προσόντα κ.λ.π., συν το γεγονός πως καθοριστικό ρόλο θα παίξει η κατανομή των 4.500 θέσεων σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π..
Δείτε επίσης:

Τι προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας για τους μόνιμους διορισμούς Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_934.html

Διάταξη για Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. θέτει σε Διαβούλευση το Υπουργείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_831.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου