Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Απάντηση του Υπουργού Παιδείας σε Αναφορά στη Βουλή για τη στελέχωση της Ειδικής Αγωγής στη Λήμνο


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λήμνου «Αργύριος Μοσχίδης», την οποία κατέθεσαν ως Αναφορά οι Βουλευτές κ.κ. Σταύρος Τάσσος, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης σχετικά με τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής στα σχολεία της Λήμνου, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
       Όσον αφορά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης (ΔΠΕ) Λέσβου, στην οποία ανήκουν και τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Λήμνου (Β΄ περιοχή), έχουν προσληφθεί 6 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ και 9 Δάσκαλοι ΕΑΕ για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις δομές Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν.
       Πιο συγκεκριμένα, στο Ειδικό Σχολείο Καλλιθέας έχουν καλυφθεί όλα τα κενά σε διδακτικό προσωπικό.
       Αναφορικά με τα Τμήματα Ένταξης, έχουν καλυφθεί τα κενά του 1ο Δ.Σ. Μύρινας, του Δ.Σ. Νέας Κούταλης, του Δ.Σ. Κοντιά, του Δ.Σ. Μούδρου, του Δ.Σ. Κοντοπουλίου και του 3ου Νηπιαγωγείου Μύρινας.
       Επιπλέον, τα κενά σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης έχουν καλυφθεί στα Νηπιαγωγεία Κάσπακα, Ατσικής, 2ο Μύρινας και 3ο Μύρινας καθώς και στα Δημοτικά Σχολεία Κοντοπουλίου, 1ο Μύρινας, 3ο Μύρινας και Μούδρου.
       Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο ΚΕΔΔΥ Λήμνου είχε τοποθετηθεί, με απόσπαση, εκπαιδευτικός ΕΑΕ.
Επισημαίνεται ότι η διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, πραγματοποιείται από τις κατά τόπου Δ/νσεις Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης της καθεμιάς. Κατά τα λοιπά, επισημαίνεται ότι εμπίπτει στην ευθύνη των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης και η εξέταση της δυνατότητας ενεργοποίησης των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-7-2006/τ.Α΄) περί συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών, καθώς και των περ. α’ και β’ της παρ.3 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010, τ.Α’) περί απόσπασης εκπαιδευτικών που πλεονάζουν.
       Αναφορικά με την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των Γενικών Σχολείων, των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου ανήκουν οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Λήμνου, έχουν διατεθεί οι πιστώσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
                                               Πίνακας 1
                                           ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
13/10/2015 30/10/2015 01/12/15
     Ε.Ε.Π.      Ε.Ε.Π. Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
ΚΕΔΔΥ          8          3             
Ε.Δ.Ε.Α.Υ.        10        4             
Π.Δ.Ε.              1
         Όπου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ., αναφερόμαστε στην πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων α) «Διάθεση Πιστώσεων της Πράξης με κωδικό MIS 520705 και τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και β) «Διάθεση Πιστώσεων της Πράξης με κωδικό MIS 446745 και τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-ΑΠ1» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το προσωπικό Ε.Ε.Π. που θα προσληφθεί θα τοποθετηθεί στη δομή για την οποία προσλήφθηκε (ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), δύναται όμως να εξυπηρετεί τις ανάγκες είτε του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είτε της Ε.Δ.Ε.Α.Υ, ανεξάρτητα από την αρχική του τοποθέτηση.
       Η διάθεση των πιστώσεων αυτών έγινε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 161643/Δ3/13-10-2015 και 173542/Δ3/30-10-2015 Αποφάσεις.
         Όπου Π.Δ.Ε., αναφερόμαστε στην πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Δομές Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Η διάθεση των πιστώσεων αυτών έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 195352/Δ3/01-12-2015 Απόφαση.
Η κατανομή των πιστώσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις γίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. την ευθύνη όμως των προσλήψεων στις ειδικότητες Ε.Ε.Π. και την κάλυψη των αναγκών των δομών Ε.Α.Ε., έχει το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) στην περιοχή ευθύνης του.
Αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Θάνους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει λάβει αίτημα για την ίδρυση του.
                                                                             minedu.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου