Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Δ.Υ. ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ


Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας
ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 20 - 14.01.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.01.2016 Σελίδες 8 (119 - 126)

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336/2015
ΦΕΚ A 94 - 14.08.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.08.2015 Σελίδες 108 (929 - 1036) ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Λαμία, 25- 01 - 2016
   Αρ. Πρωτ.:  Φ. 14.Δ/  675ΘΕΜΑ: «Ενημερωτική Εγκύκλιος»
Σχετικά έγγραφα:  α) Ν.4336/ ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015
                                   β) Η με αριθμ. πρωτ.οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) 
                                        εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ.
                                   γ) Την με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ ΦΕΚ 20/τ.Β΄/14-01-2016 Υ.Α.
 
      Με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους και έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα και  προκειμένου η υπηρεσία μας να αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο τα θέματα  που σχετίζονται με εγκρίσεις εκτός έδρας μετακινήσεων, εγκρίσεις σεμιναρίων, έλεγχο δικαιολογητικών πληρωμής οδοιπορικών εξόδων κ.λ.π. των Σχολικών Συμβούλων, των Δ/ντών Εκπ/σης και των Αν. Πρ/νων των ΚΕΔΔΥ, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας και για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση κ.λ.π. δικαιούνται δαπανών μετακίνησης.
          Έδρα του υπαλλήλου κατά τας διατάξεις του Ν.4336/2015(ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) ορίζεται το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, διαφορετικά η κατοικία του σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή στην περίπτωση που ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης. Π.χ. έστω ότι η υπηρεσία του υπαλλήλου βρίσκεται στην Πάτρα, αλλά η κατοικία του βρίσκεται στο Αίγιο. Σε περίπτωση μετακίνησής του για εκτέλεση υπηρεσίας στην Αθήνα, ως έδρα δεν θα θεωρηθεί η Πάτρα αλλά το Αίγιο, δεδομένου ότι είναι πιο κοντά στον τόπο προορισμού και συνεπώς τα έξοδα μετακίνησης που θα εγκριθούν θα είναι αυτά που αντιστοιχούν στην απόσταση Αίγιο – Αθήνα και όχι Πάτρα – Αθήνα. Αντιθέτως, εάν ο ίδιος υπάλληλος θα έπρεπε να μετακινηθεί στον Πύργο, τότε τα έξοδα μετακίνησης που θα αναγνωρισθούν θα είναι για την απόσταση Πάτρα – Πύργος και όχι Αίγιο – Πύργος, δεδομένου ότι σε αυτήν την περίπτωση η υπηρεσία του υπαλλήλου είναι σε πλησιέστερη απόσταση από τον τόπο προορισμού.
        Ως κατοικία  ορίζεται ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού.
       Αποφάσεις μετακίνησης:
    Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.
Πρέπει κατ’ αρχάς να είναι γραπτές, να εκδίδονται, πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, για κάθε μετακίνηση χωρίς να αναφέρονται σε αυτές μετακινήσεις που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα εξής στοιχεία :
α. ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του μετακινούμενου
β. κλάδο ή ειδικότητα
γ. ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
    δ.  ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών
ε. αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων
στ. πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
ζ. τον τόπο και το μέσο της μετακίνησης
η. το ποσό της δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για   
     τη συγκεκριμένη μετακίνηση
θ. κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του  
    κοινοποιούμενου νόμου.
    Επισημαίνεται ότι δεν καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή των 
υπαλλήλων σε συνεδριάσεις των υπηρεσιακών ή πειθαρχικών συμβουλίων ή για
 συμμετοχή σε συνεντεύξεις επιλογής προϊσταμένων κ.λ.π.
 ■   Έξοδα κίνησης εντός έδρας: Ως εντός έδρας μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.
    Έξοδα κίνησης εκτός έδρας : Ως εκτός έδρας μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινούμενου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξαρτήτου απόστασης για μετακίνηση από νησί σε νησί. Επισημαίνεται ότι το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων υπολογίζεται μόνο για την απόσταση μετάβασης του υπαλλήλου στον τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας και δεν αθροίζεται σε αυτό η απόσταση επιστροφής στην έδρα του Εάν π.χ. υπάλληλος μετακινηθεί από το κέντρο της Αθήνας στην Ελευσίνα (απόσταση 21 χλμ.) δεν θα θεωρηθεί ότι έχει μετακινηθεί σε απόσταση 42 χλμ. από την έδρα του (21χλμ. μετάβασης και 21χλμ. επιστροφής), αλλά σε απόσταση 21 χλμ. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται άθροιση των χιλιομέτρων μετάβασης και επιστροφής.
   Ορίζεται ότι ο αριθμός των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Στο όριο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ημέρες για μετακίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας αλλά και για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ. Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ημερών λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκτός έδρας ημέρες μετακίνησης ανεξαρτήτως της διανυκτέρευσης ή μη του υπαλλήλου εκτός της έδρας του. Συνεπώς, η ημέρα εκτός έδρας (μετακίνηση άνω των 50 χιλιομέτρων) με αυθημερόν επιστροφή υπολογίζεται ως πλήρης ημέρα και συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό.
  Ορίζεται ότι τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι εκτός της έδρας τους τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή.
Ειδικότερα, οι μετακινούμενοι εκτός έδρας επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις :
α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
 β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση. Η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι η μετάβαση του υπαλλήλου σε δύο ή περισσότερες περιοχές γίνεται για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε περιοχή, η οποία και θα αναγράφεται αναλυτικά στην απόφαση μετακίνησης.
 ■   Ημερήσια αποζημίωση :
 Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που καταβάλλεται στο μετακινούμενο για τη μετακίνησή του εκτός έδρας στο εσωτερικό. Το ποσό αυτό ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Επισημαίνεται ότι ποσά ημερήσιας αποζημίωσης, υψηλότερα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, (π.χ. 56 € για τους μηχανικούς κ.λ.π.) παύουν να ισχύουν από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νέου νόμου.
Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται :
Α. Ολόκληρη :
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 10.
β. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σε φιλικό σπίτι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 δηλ. όταν διανύεται η αναγκαία χιλιομετρική απόσταση.
γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης.
ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών. Αντιθέτως, επισημαίνεται ότι δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής, όταν αυτή είναι η επόμενη της λήξης των εργασιών. Παράδειγμα : υπάλληλος του οποίου η εντολή μετακίνησης αναφέρει ως ημέρα λήξης της εργασίας του εκτός έδρας την Πέμπτη. Εάν αυτός επιστρέψει στην έδρα του την ίδια ημέρα, θα λάβει την ημερήσια αποζημίωση. Αντιθέτως εάν επιστρέψει την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή, τότε δεν του καταβάλλεται καμία αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής.
Β. Κατά το ήμισυ:
α. σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα) και
β. όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι i) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή ii) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή iii) μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα.
Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4), δηλαδή 10 €, για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις, δηλαδή για μετακινήσεις άνω των πενήντα χιλιομέτρων με αυθημερόν επιστροφή στην έδρα του υπαλλήλου.
Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή, είτε από το φορέα του υπαλλήλου είτε από άλλο φορέα.
   (Χιλιομετρική αποζημίωση – Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων) :
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι μέχρι την τυχόν έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο, εξακολουθεί να καθορίζεται από την αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 (Β 1772) κ.υ.α. και ανέρχεται στα 0,15€ το χιλιόμετρο.
 ■  Έξοδα διανυκτέρευσης :
Αναγνωριζόμενα έξοδα διανυκτέρευσης, κατά τη μετακίνηση του υπαλλήλου.
΄Εξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.
β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής του μετακινούμενου στην έδρα του, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, η σχετική δαπάνη δεν νομιμοποιείται και απορρίπτεται.
Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής :
α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 € ανά διανυκτέρευση
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 € ανά διανυκτέρευση
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) - 96 € και 72 € αντίστοιχα – για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλότερου κόστους διαμονής που παρατηρείται στις πόλεις αυτές.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού. Σε περίπτωση που η διανυκτέρευση γίνεται σε φιλικό ή συγγενικό σπίτι, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 διανυκτέρευσης στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες διανυκτέρευσης και ότι οι ενδιαφερόμενοι, διανυκτέρευσαν σε συγγενικό ή φιλικό σπίτι, αναφέροντας την περιοχή, την οδό και τον αριθμό.
Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή μετακίνησης, καλύπτει αυτά.
  Δικαιολογητικά   αναγνώρισης  και εκκαθάρισης δαπάνης σύμφωνα με το  ΦΕΚ 20/΄τ.Β΄/14-1-2016
Β.΄ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
 Για την καταβολή των προβλεπόμενων δαπανών μετακίνησης στους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας:
1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον οικείο προϊστάμενο, στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, η ημερομηνία της μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, η δαπάνη του κομίστρου ταξί, η δαπάνη μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου, η δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου, η δαπάνη ξενοδοχείου και η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, αναλυτικά και στο σύνολο.
2. Αντίγραφο της απόφασης μετακίνησης.
3. Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται:
α. Ο αριθμός των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ο υπάλληλος, με αναφορά στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των ημερών εκτός έδρας, β. ο αριθμός των ημερών που έχει μετακινηθεί ο υπάλληλος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της υπογραφής της εντολής μετακίνησης και
γ. το υπόλοιπο των ημερών που δικαιούται.
4. Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
 5. Σε περίπτωση μίσθωσης μεταφορικού μέσου η σχετική απόδειξη στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.
6. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης η απόδειξη κομίστρου ταξί ή η σχετική απόδειξη μίσθωσης του επιβατικού αυτοκινήτου στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.
7. Πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ. ή αποκομμάτων εισιτηρίων ΚΤΕΛ εφόσον η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης προσκομίζουν, από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων, κατάσταση διελεύσεων στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα διέλευσης από το σταθμό διοδίων.
8. Τιμολόγιο ή πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών τότε μαζί με την απόδειξη πληρωμής επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το γραφείο ταξιδίων.
          Δικαιολογητικά πληρωμής για την αποζημίωση εκτός έδρας δαπανών   
     μετακίνησης    και διανυκτέρευσης.
1) Hμερολογιακή κατάσταση κίνησης  σε τέσσερα (4) αντίγραφα , θα έχει υπογραφή από τον δικαιούχο και τον συντάξαντα, όπου θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των μετακινήσεων, καθώς και η μη υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εξήντα (60) ημερών του μετακινούμενου. Στην παραπάνω κατάσταση θα αναφέρονται επίσης, η ημερομηνία μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η χιλιομετρική απόσταση, η διανυκτέρευση(αν υφίσταται), το μέσον μετακίνησης , η δαπάνη των εισιτηρίων ή η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος Ferry-boat ( αν υφίσταται), καθώς και η συνολική δαπάνη. Επίσης θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, που υποχρεωτικά πρέπει ν’ ανήκει στους ίδιους ή στις συζύγους τους και ο αριθμός άδειας οδήγησης του ιδίου. Επίσης θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του ενδιαφερομένου  και ο  αριθμός IBAN .
2) Ηλεκτρονικό αρχείο (xml) σε τρία (3) αντίγραφα, απαραίτητα επισυναπτόμενο, και στη θέση «Υπογραφή» θα φέρει την  υπογραφή του/της Σχολικού/ Σχολικής  Συμβούλου.  Θα αποστέλεται και ηλεκτρονικά.
3) Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου και της άδειας κυκλοφορίας του ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου (αφορά μόνο τους σχολικούς συμβούλους που τοποθετήθηκαν το τρέχον έτος και κατά περίπτωση, Δ/ντές Δ/νσεων και Αν. Πρ/νους ΚΕΔΔΥ και υποβάλλονται μια φορά στην αρχή, όχι κάθε μήνα).
4) Πρωτότυπες αποδείξεις εισιτηρίων .
5) Πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων ή Ferry-boat.
6) Πρωτότυπη απόδειξη εξόφλησης ξενοδοχείου ή αναλυτικό τιμολόγιο .
7)Βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών που προκύπτουν οι χιλιομετρικές αποστάσεις   
    (αναλυτικά), απαραίτητα επισυναπτόμενη.
  
Εσωτ. Διανομή:                         
1.- Αναπλ/τή Πρ/νο Διοικ/κής &                                  Ο  Περιφερειακός   Διευθυντής
  Οικ/κής  Υποστήριξης της Περ/κής
  Δ/νσης Π&Δ Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.
2. - Αναπλ. Πρ/νους (2)  Επιστημονικής &                            
  Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε.                         
  Στερεάς Ελλάδας.                                                         Χρήστος  Ι. Δημητρίου
3.- Υπεύθυνη Μετακινήσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου