Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης - Βήματα και Διαδικασία


Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης
Βήματα και Διαδικασία

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του

Σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015) «2. Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης». Επιπλέον, τα στοιχεία Ατομικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια είναι διαθέσιμα διαδικτυακά σε κάθε δυνάμει ενδιαφερόμενο φορέα, μέσω της μηχανής αναζήτησης εκπαιδευτών με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (βλ. σχετ. http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποιεί τη σχετική διαδικασία σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012). Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση, είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στο άρθρο 3, «Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας», της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. 
Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ

Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας: 
1. Υποβάλλετε Ηλεκτρονική Αίτηση
Για να μεταβείτε στην Ηλεκτρονική Αίτηση Πιστοποίησης πατήστε εδώ.
2. Εκτυπώνετε και υπογράφετε την Ηλεκτρονική Αίτηση
3. Καταθέτετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Για το απαιτούμενο χρηματικό ποσό και τον αριθμό λογαριασμού κατάθεσης πατήστε εδώ.
4. Αποστέλλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία), με την ένδειξη:
«Αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης» 
Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.
Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Η ηλεκτρονική σας αίτηση καταχωρίζεται στο πληροφορικό σύστημα, αφού κάνετε οριστική υποβολή. Ο φάκελος των δικαιολογητικών λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, αρχειοθετείται και στη συνέχεια ανατίθεται σε κλιμάκιο αξιολογητών για έλεγχο πληρότητας. Στη φάση αυτή είναι δυνατόν να σας ζητηθεί να αποστείλετε «Συμπληρωματικά στοιχεία». Στο στάδιο αυτό συγκροτείται το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων. Αποτυπώνεται το «προφίλ» του κάθε υποψηφίου εκπαιδευτή, το οποίο θα εμφανίζεται στη μηχανή αναζήτησης εκπαιδευτών με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, αφού πετύχει στις εξετάσεις. πιστοποίησης.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας θα είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα από τα παρακάτω:
  • Παραπέμπεται σε εξετάσεις πιστοποίησης ή
  • Παραπέμπεται σε σεμινάριο
Μπορείτε να παρακολουθείτε συνεχώς την πορεία εξέλιξης της αίτησής σας και το αποτέλεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας. ΔΕΝ προβλέπεται η αποστολή έγγραφης κοινοποίησης αποτελέσματος. 

Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε σεμινάριο, πρέπει πρώτα να παρακολουθήσουν επιτυχώς πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στη συνέχεια να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης. Για τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στο site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε εξετάσεις συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων, η προθεσμία επιλογής εξεταστικού κέντρου και ημερομηνίας εξέτασης από τον υποψήφιο και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια ανακοινώνονται με σχετικές αναρτήσεις στο site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Η εκπαιδευτική επάρκεια πιστοποιείται μέσω της συμμετοχής των δικαιούχων ενδιαφερομένων σε Εξετάσεις Πιστοποίησης. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε επιλεγμένα Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια. Περιλαμβάνουν Θεωρητικό Μέρος και Πρακτικό Μέρος. Στο Θεωρητικό Μέρος οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων. Στο πρακτικό μέρος, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν μια μικροδιδασκαλία 20’ στο θεματικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους (ο πληροφορικός στην πληροφορική, ο λογιστής στη λογιστική κ.λπ.) ή και σε όποιο άλλο θεματικό αντικείμενο επιλέγουν, σε ομάδα συνυποψηφίων, που «παίζουν» τον ρόλο των εκπαιδευομένων, παρουσία διμελούς κλιμακίου αξιολογητών. Η διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης εξειδικεύεται μέσω της υπ’ αριθμ. ΔΠ/13515/2013 Απόφασης της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 20: «Λοιπά Θέματα» B) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β/2387/17.01.2013 Απόφασης της 47ης /15.01.2013 Συνεδρίασης – Θέμα 15ο «Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Για να δείτε την Απόφαση Εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας πατήστε εδω.
Για να δείτε την υπ’ αριθμ. ΔΠ/48322/2015 Απόφαση της 172/15.06.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα 15: «Θέματα σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2015» πατήστε εδώ
Για να μεταβείτε στην Τράπεζα Θεμάτων, πατήστε εδώ.
Ειδικότερες λεπτομέρειες και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα ανακοινώνονται στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε κάθε εξεταστική περίοδο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι υποψήφιοι είναι δικαιούχοι για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, την προθεσμία ηλεκτρονικής δήλωσης εξεταστικού κέντρου και ημερομηνίας εξετάσεων και για κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια, μέσω των Ανακοινώσεων που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι ο υποψήφιος που στο Θεωρητικό Μέρος επιτυγχάνει βαθμολογία τουλάχιστον 10 και στο Πρακτικό Μέρος έχει αποτέλεσμα «επιτυχής έκβαση».

Στην περίπτωση που υποψήφιος επιτύχει σε ένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία στο μέρος αυτό και στην επόμενη εξεταστική μπορεί να δώσει εξετάσεις μόνο κατά το μέρος που «οφείλει», χωρίς καμία καταβολή χρηματικού ποσού. 

Στην περίπτωση που υποψήφιος:
  • δεν επιτύχει και στα δύο μέρη των εξετάσεων (θεωρητικό και πρακτικό)
  • δεν παραστεί στις εξετάσεις ενώ είχε δηλώσει συμμετοχή
  • δεν επιτύχει στο μέρος των εξετάσεων που «χρωστάει» (ήταν δηλ. «μερικώς επιτυχών»)
Θεωρείται μη επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον επιθυμεί να συμμετάσχει ξανά στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση πιστοποίησης, το χρηματικό ποσό, την Υ.Δ. που προβλέπεται και αντίγραφο Α.Δ.Τ. και τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στον φάκελό του. 

Βεβαίωση Πιστοποίησης εκδίδεται για όσους εξεταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Αιτήσεις από τους επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας, μπορούν να αποστέλλονται στην έδρα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ: 142 34 - Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στο: 210.27.09.142, κατά τις καθορισμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται στο site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
Για το υπόδειγμα της Αίτησης, πατήστε εδώ.Εφ’ όσον σας έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά αποτέλεσμα ελέγχου της Αίτησης Πιστοποίησης, έχετε το δικαίωμα στη συνέχεια να υποβάλετε Αίτηση Αλλαγής. Με την Αίτηση Αλλαγής μπορείτε να αιτηθείτε να προστεθούν νέα/επιπλέον στοιχεία στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων σας. Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν τη σχετική Αίτηση Αλλαγής, είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στα άρθρα 5 και 3 της Υπουργικής Απόφασης. 
Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδω.
Για να υποβάλλετε Αίτηση Αλλαγής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 
1. Υποβάλλετε Ηλεκτρονική αίτηση. 
Για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική Αίτηση Αλλαγής πατήστε εδώ
2. Εκτυπώνετε και υπογράφετε την Ηλεκτρονική Αίτηση Αλλαγής 
3. Καταθέτετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Για το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για Αίτηση Αλλαγής και τον αριθμό λογαριασμού κατάθεσης πατήστε εδώ
4. Αποστέλλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση Αλλαγής και με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία), με την ένδειξη: 
«Αίτηση Αλλαγής»
Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδω
Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την Αίτηση Αλλαγής δεν υποβάλλετε εκ νέου όλα τα στοιχεία του ατομικού σας χαρτοφυλακίου, παρά μόνο τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των νέων/επιπλέον στοιχείων που αιτείστε.

1 σχόλιο:

  1. Προσφορά δανείων μείωσε το ποσοστό
    Εγώ να χορηγεί δάνεια σε όποιον ενδιαφέρεται για χρηματοδοτική συνδρομή. Αυτό είναι ένα δάνειο μεταξύ ατόμου με πολύ απλούς όρους και ειδικά για το γεγονός αυτό ορισμένες ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Μου επιτόκιο κατά τη διάρκεια του δανείου είναι 2% και η αποπληρωμή γίνεται κάθε μήνα, εάν κάθε φορά που σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε μαζί μου: leferfrancisjean@gmail.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή