Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
σχετικά με το ζήτημα της αναμόρφωσης του συστήματος μεταθέσεων και διορισμών, αναδημοσιεύουμε τις επεξεργασμένες προτάσεις μας, για την ενημέρωσή σας. 
Διευκρινίζουμε ότι σε αυτές έχουν ήδη ενσωματώθει οι ως τώρα προτάσεις και σκέψεις συναδέλφων και σε κάθε περίπτωση αποτελούν ένα πλαίσιο συζήτησης  και περαιτέρω επεξεργασίας. 
Όποιοι ενδιαφέρονται, ως άτομα ή ομάδες, να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μπορούν να τις κοινοποιήσουν εγγράφως στους Περιφερειακούς τους Συλλόγους, οι οποίοι και θα ενημερώσουν την ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Α-Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θεωρεί ότι η υφιστάμενη διαδικασία των μεταθέσεων, που διατηρεί το ενιαίο των οργανικών θέσεων στην Α΄θμια , Β΄Θμια εκπαίδευση και στα ΚΕΔΔΥ, με τη μετάθεση και τοποθέτηση του  ΕΕΠ και ΕΒΠ από το ΚΥΣΕΕΠαπ΄ ευθείας στην οργανική θέση και όχι από νομό σε νομό, κρίνεται ως η προσφορότερη και ζητά από το ΥΠΠΕΘ να την διατηρήσει ως έχει.
Β- Οι πίνακες των  οργανικών και λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, θα πρέπει να επικαιροποιούνται από τα ΠΥΣΕΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και ακρίβεια της διαδικασίας
Γ- Θα πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία σύστασης των οργανικών θέσεων στις  ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, με τη σύσταση οργανισμού των εκπαιδευτικών πλαισίων, στον οποίο θα προβλέπεται το απαραίτητο για την στελέχωσή τους προσωπικό, Εκπαιδευτικό , Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.
ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και Αναπληρωτών.
            Σύμφωνα με τον ν. 2817/00 και τον ν. 3699/08, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, πραγματοποιούνταν μετά από προκήρυξη η οποία προσδιόριζε τα γενικά, τυπικά και πρόσθετα προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνταν, κατατάσσοντας τους υποψήφιους σε αξιολογικό πίνακα.
            Στην προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό προβλέπονταν και η προσωπική συνέντευξη η οποία, σε συνδυασμό με την συμμετοχή του υποψηφίου σε ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, έδινε μονάδες από 0 έως 6.
            Με τις κυβερνητικές αποφάσεις για κατάργηση των συμβουλίων επιλογής και την ένταξη όλων των προσλήψεων στον ΑΣΕΠ, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και ΕΒΠ, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις εξής προτάσεις:

1-  Η επιλογή για πρόσληψη του προσωπικού, μόνιμου ή αναπληρωτών, να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ, με σειρά προτεραιότητας, βάση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς και τα οποία θα μοριοδοτούνται ανάλογα.Να ισχύσει η αρχή του ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ για όλες τις ειδικότητες ως μοναδικό απαραίτητο προσόν για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

2-    Να μοριοδοτούνται αναλόγως η παιδαγωγική κατάρτιση, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στην ειδική εκπαίδευση και  στο αντικείμενο των κλάδων, εφ όσον έχουν σχέση-συνάφεια με τις κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, αλλά και με εξειδικευμένες μεθόδους υποστήριξης ανά ειδικότητα.

3-    Θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη μοριοδότηση στην προϋπηρεσία των αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,  , των οποίων η προϋπηρεσία θα μοριοδοτείται στο σύνολό της (0,2 μονάδες ανά μήνα).

4-    Προϋπηρεσία  σε κατεξοχήν πλαίσια ειδικής αγωγής  παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςεκτός εκπαίδευσης, αλλά στην ειδικότητα στην οποία είναι υποψήφιος, θα πρέπει να μοριοδοτείται μέχρι 3 έτη (0,1 μονάδα ανά μήνα).

5-    Οι πίνακες που θα προκύψουν από την επιλογή του ΑΣΕΠ  και θα είναι ενιαίοι για μόνιμους και αναπληρωτές, θα πρέπει να διατηρούνται στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου παιδείας και να δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέων δεδομένων όπως, προϋπηρεσία, νέοι τίτλοι σπουδών, νέα προσόντα,  επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης κ.λ.π., αναμορφώνοντας τη σειρά προτεραιότητας. Από τους πίνακες αυτούς θα καλύπτει το Υπουργείο τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σε μόνιμο προσωπικό και αναπληρωτές.

6-    Αναγνωρίζοντας το έργο, την ιδιαίτερη γνώση και ευαισθησία που πρέπει να διαθέτει το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, την προσφορά των υπηρεσιών, την συνεχή υποστηρικτική επαφή με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς της κοινότητας, κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθεί διαδικασία αξιολόγησης της προσωπικότητας και της ικανότητας του ΕΕΠ και ΕΒΠ, στην ανάληψη του συγκεκριμένου υπηρεσιακού και ταυτόχρονα επιστημονικού καθήκοντος. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να στηριχθεί σε συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης και σε εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα και να μην συνδέεται με μοριοδότηση.


7-    Στην περίπτωση που το Υπουργείο σε συνεργασία με τον ΑΣΕΠ κρίνουν προσφορότερη τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, αυτές θα πρέπει να γίνονται στη βάση του γνωστικού αντικειμένου της κάθε ειδικότητας και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του κάθε υποψηφίου σε σχέση με την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

8-   Να ισχύσει λογική πριμοδότηση - μοριοδότηση με  κοινωνικά κριτήρια για συναδέλφους με αναπηρία που έχουν αναγνωρισμένη ικανότητα εργασίας από κατάλληλη επιτροπή. Η τοποθέτηση τους να γίνεται σε κατάλληλα πλαίσια.

9-  Να  μη μοριοδοτούνται σεμινάρια κατάρτισης 400 ωρών στην ειδική αγωγή, ούτε και άλλα σεμινάρια αμφίβολης εγκυρότητας.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΙΑ (1 ) μονάδΑ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ
2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ
0,2ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  >30 ΜΗΝΕΣ)
3. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Μέχρι 3 χρόνια)
0,1 Μονάδες ανά μήνα
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑόχι απαραίτητα για τοδιορισμό
1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ Ι.Ε.Π)
ΤΡΕΙΣ (3) μονάδες
2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ Ι.Ε.Π)
Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΑ μοριοδοτείται μόνο ο διδακτορικός ΤΊΤΛΟς.
ΠΕΝΤΕ (5)μονάδες
3. Γλωσσομάθεια
δύο (2) μονάδες για την άριστη μιάμιση (1,50) για την πολύ καλή και μία (1) μονάδα για την καλή γνώση
4. πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
μία (1) μονάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου