Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Ωράριο εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΑναλυτικά στοιχεία για τη νομοθεσία που διέπει το  διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών καθώς και τη μείωσή του τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δίνονται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη μετά από ερώτηση Βουλευτών με θέμα  «Ωράριο διδασκαλίας και εξωδιδακτικές υποχρεώσεις εκπαιδευτικών ΑμεΑ». Στην ίδια απάντηση αναφέρεται για τους νηπιαγωγούς ότι εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους κατά όμοιο τρόπο με αυτό των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, καθώς και το διδακτικό τους ωράριο, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων.

Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξής:

Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Β/θμιας:

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ2, παρ.2 του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107 τ.Α΄/09-05-2013) που αντικατέστησε την παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και η μείωσή του στην Δ/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται  με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού, όπως αναφέρονται στην αριθμ.123948/Δ2/06-09-2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕΘ.
Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Α/θμιας:
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/ 11-8-1997), που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985, το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και η μείωση του στην Α/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους. ΄Ετσι, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
  1.     Για Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, 20 ώρες.
    1.  Για Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, 12 ώρες.
  2. Για Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, 10 ώρες.
  3. Για Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, 8 ώρες.
  4. Για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία,
   ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, 25 ώρες.
  1. Για εκπαιδευτικούς 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων:
0-10 έτη υπηρεσίας 24 ώρες
10-15 έτη υπηρεσίας 23 ώρες
15-20 έτη υπηρεσίας 22 ώρες
20- … 21 ώρες

     Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αναπληρωτές, σύμφωνα με την παρ.45γ του άρθρου 13 του  Ν. 3149/2003.
Διδακτικό ωράριο νηπιαγωγών:
 Όσον αφορά στο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, αυτό διέπεται από την αριθμ.Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420 τ.Β΄/8-8-2007) Υ.Α., στην οποία προβλέπεται το πρόγραμμα σπουδών των νηπιαγωγείων, ενώ θεσμοθετήθηκε μεν με τις διατάξεις των παρ.5 (α) και (β) του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 2426/ τ.Α’ /30-1-2013), εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους κατά όμοιο τρόπο με αυτό των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, καθώς και το διδακτικό τους ωράριο, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων.
Εργασιακό ωράριο εκπαιδευτικών:
Αναφορικά με το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την  προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείων, δηλαδή από τον Διευθυντή, όπως προκύπτει από το καθηκοντολόγιο (αρ.Φ.350/2/52091-ΦΕΚ 472 τ.Β΄/20-5-1978 Υ.Α.)  και τον Σύλλογο Διδασκόντων και όχι πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13, καθώς και της παραγράφου 20 του άρθρου 14 τουΝ.1566/1985.  Από τις πρόσθετες υπηρεσίες απαλλάσσονται μόνο οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών,  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8 του Ν.1566/85.
Γνωμοδότηση ΝΣΚ:
Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε: 1) η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι για τη μείωση των ετών υπηρεσίας λογίζεται μόνο η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά τον διορισμό, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και φορείς, βάσει της οποίας εκδόθηκε 2) η με αριθ.Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 σχετική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
Μείωση ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα:
Τέλος, όσον αφορά ειδικότερα την εφαρμογή και στους εκπαιδευτικούς των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 4 και 5 του Ν.2527/1997 που προβλέπουν μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε υπαλλήλους του δημοσίου που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.2880/2001 που επεκτείνουν την μείωση ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή και όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 8 του Ν. 3731/2008 που επεκτείνουν τη μείωση ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους που είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και οι έχοντες αναπηρία 67% και άνω, εκδόθηκαν οι με αρ.πρωτ.Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-2008 και Φ.351.5/23/51715/Δ1/8-5-2009 εγκύκλιοι-οδηγίες προς τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, ώστε στα άτομα αυτά να εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής του Ν.1648/1996 από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις.
Η μείωση αφορά το εργασιακό και όχι το διδακτικό ωράριο:
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης αναφέρει ότι ενόψει των παραπάνω εκτεθέντων, εκδόθηκε η αριθμ.268/2012 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., καθώς και οι με αριθμ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5-4-2013 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/25079/16-9-2013 εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορούν τους μόνιμους και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες η μείωση κατά μία (1) ώρα εργασίας την ημέρα, αφορά το εργασιακό τους ωράριο και όχι το διδακτικό.
Τέλος, το ΥΠ.ΠΕ.Θ. στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού διαλόγου θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που αφορούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου