Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως πέντε (05) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες για την «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες, για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο (Αρ. πρωτ.: 602/29.01.2018 & ΑΔΑ: ΨΛΙΓΟΞΛΔ-ΘΨΕ).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι 13/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου