Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18


Επιμέλεια:
 Βασίλης Βούγιας

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 51 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 39 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/51-39-2.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 54(53+1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ 16 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/54531-16-25.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_32.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 74(51+23) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 27 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(13)/Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(14) - 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Κ.Ο. - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ21-26 ΚΑΙ ΠΕ24 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/745123-27-1314-2-30-21-26-24-2017-18.html
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. & ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_151.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΚΑΙ 2 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/3-1-1-25-2.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_780.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΚΑΙ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 5 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(3)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-30-1-23-5-2-3.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-30.html
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2_23.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 4 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2-4.html
 Ανάκληση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινού αναπληρωτή ΕΕΠ ΠΕ 29-Εργασιοθεραπευτών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/29.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 27 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/27-25-1-28.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΚΑΙ 2 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-2.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_44.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 7 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/5-7.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_738.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21-26) ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-1-21-26-1.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1_26.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-23-2-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/25_8.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 6 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/6_14.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΠΕ25- ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-25_20.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1_21.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/11/1-25_30.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/blog-post_46.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/blog-post_205.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/blog-post_676.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 5 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 2 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 1 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/41-5-2-1.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΔΙΑΘΕΣΗ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Κ.Λ.(ΠΕ30)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/12/30_22.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 9 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/3-9-1-1-1-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Ε.Π.(ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ-ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/1-28.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/2-23-1-30.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/25_2.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/25_18.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/4_19.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π.(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π.(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/01/28-25.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου