Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.


Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών υπό μετάταξη σε διοικητικές θέσεις της Κ.Υ. και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4369/2016 και 4440/2016.
 
Λήμματα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΑΘΜΟΙ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ
 
Διατάξεις : Ν 1566/1985Α12Π1, Ν 1566/1985Α13Π1, Ν 1566/1985Α14Π2, Ν 1824/1988Α5Π7, Ν 1824/1988Α5Π8, Ν 3528/2007Α75, Ν 3528/2007Α76, Ν 3528/2007Α77Π3, Ν 3528/2007Α77Π4, Ν 4354/2015Α7Π1η, Ν 4354/2015Α8Π1, Ν 4354/2015Α8Π2, Ν 4354/2015Α34α, Ν 4354/2015Α34δ, Ν 4440/2016Α3Π1, Ν 4440/2016Α3Π6, Ν 4440/2016Α18Π1, Ν 4440/2016Α19Π1, Ν 4440/2016Α19Π3, Ν 4369/2016Α25Π1, Ν 4369/2016Α25Π2, Ν 4369/2016Α25Π3, Ν 4369/2016Α28Π1
 
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή

1) Στις 2-12-2016 ίσχυε τόσο το άρθρο 5 παρ.7 του ν. 1824/1988, περί δυνατότητας μετάταξης εκπαιδευτικών της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης σε διοικητικές θέσεις υπηρεσιών, όσο και το άρθρο 82 παρ. 9 του ν. 4172/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4310/2014 περί δυνατότητας διενέργειας μετατάξεων εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις, δυνάμει των διατάξεων των ν. 1824/1988 και 4057/2012 και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν προς αυτό (ομόφ). 2) Καθ’ ερμηνεία της διάταξης της παρ.7 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 και υπό το φως των συνταγματικών αρχών περί ισότητας και αξιοκρατίας, πρέπει η Διοίκηση, υλοποιώντας τις επίμαχες μετατάξεις, οι οποίες έχουν εκ του νόμου δυνητικό χαρακτήρα, να προβεί, κατ’ αντιστοίχιση του χρόνου υπηρεσίας εκάστου μετατασσομένου εκπαιδευτικού προς τους προβλεπόμενους, στον Υπαλληλικό Κώδικα, βαθμούς των τακτικών διοικητικών υπαλλήλων, σε επανακατάταξη αυτού στον αναλογούντα βαθμό της διοικητικής θέσης της κατηγορίας στην οποία ανήκει (ΠΕ ή ΤΕ), ανεξάρτητα από το βαθμό που κατείχε ως εκπαιδευτικός (πλειοψ.).

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου