Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Πίνακες Κατάταξης Επικουρικού Προσωπικού(Κοινωνικοί Λειτουργοί - Νοσηλευτές - Ειδικοί Παιδαγωγοί κ.α.) Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(άρθρο 10 του Ν.3329/2005 & άρθρο 9 του Ν. 4210/2013, όπως ισχύουν)

Απεστάλησαν στα κατωτέρω Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:
α)  Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  • ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 112)
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. κλάδου 129)
  • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 206)
  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου 211)
  • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
  • ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 317)
  • ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 401)
β) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
  • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 109 )
  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 203 )
  • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τα αρμόδια Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή:  www.asep.gr/Πολίτες/Έντυπα-Διαδικασίες/Διαγωνισμών Φορέων/Επικουρικό Προσωπικό/Επικουρικό Προσωπικό (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας)/Πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο ανεργίας και κατά χρόνο εμπειρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου