Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική»


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/11-1-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» με απόσπαση εκπαιδευτικού (ΑΠ ΙΕΠ 8262/4-12-2017, και ΑΔΑ: ΨΡΨΡΟΞΛΔ-8Ε9), και κατόπιν της άπρακτης παρέλευσης του πενθημέρου ενστάσεων, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων

Θέση
Γνωστικό Αντικείμενο
Σειρά
Σύμβουλος Α’
Ειδική Παιδαγωγική
ΑΣΤΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (προτείνεται για απόσπαση)
1
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
3
ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4
 
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Διοίκησης Προσωπικού

Χρυσή Μπομπαρίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου