Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Σεμινάρια Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης “Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ B3


Μαρούσι,26/05/2015
Αρ. Πρωτ.:3858Ταχ. Δ/νση:
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ. Κ. – Πόλη:
151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα:
www.eye.minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Γ. Κονδύλης
Τηλέφωνο:
210-344 2960
Φαξ:
210-344 2153
e-mail:
ikondylis@minedu.gov.grΠΡΟΣ : Τους Περιφερειακούς Δ/ντες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
 Θέμα:Πρόσκλησηγια συμμετοχή σε Σεμινάρια Ενημέρωσης και  Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης “Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία”» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 - 2013), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορά στη δημιουργία ειδικού ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος (Μητρώου), το οποίο θα λειτουργήσει ως εργαλείο στήριξης του θεσμού της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, το οποίο θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις.
Το Ειδικό Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα(Μητρώου) θα λειτουργήσει με τη μορφή βάσης δεδομένων, στο οποίο θα καταχωριστούν μέσω ειδικής δικτυακής επαφής, αφού πρώτα απογραφούν με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο, όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ηλικίας 4-25 ετών) κατά κατηγορία αναπηρίας ή/και ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.
Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης αναπτύσσεται από τον Ανάδοχο του έργου (GLOBOTechnologies) η μελέτη της εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η υποστήριξη του λογισμικού (διεπαφή) και της κεντρικής βάσης δεδομένων. Στην εφαρμογή του μητρώου θα καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία   μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοισε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Πέρα από τα βασικά ατομικά, δημογραφικά, εκπαιδευτικά,  στατιστικά στοιχεία των μαθητών, θα καταχωρούνται και  στοιχεία σε μορφή ελεύθερου κειμένου όπως αξιολογήσεις, αλλά και εικόνες όπως εργασίες των μαθητών. Η διεπαφή (Web Based Application) που έχει  δημιουργηθεί  έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ασφάλεια της πληροφορίας, την ευκολία χρήσης του λογισμικού, την παραμετροποίηση της εφαρμογής και τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες λειτουργίες.
Στο πλαίσιο της Παραγωγικής Λειτουργίας της Πράξης θα πραγματοποιηθούν 5 διήμερα Σεμινάρια Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης σε 5 πόλεις της χώρας από 8 Ιουνίου 2015 έως 18 Ιουνίου 2015 ως εξής:

·         Αθήνα (θα συμμετάσχουν 58 άτομα από τις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου)
·         Θεσσαλονίκη (θα συμμετάσχουν 58 άτομα από τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης)
·         Πάτρα (θα συμμετάσχουν 58 άτομα από τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων)
·         Ιωάννινα (θα συμμετάσχουν 58 άτομα από τις περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας)
·         Λάρισα (θα συμμετάσχουν 58 άτομα από τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως  προτείνουν ονομαστικά τα άτομα που θα παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες κατανομής συμμετεχόντων.

Στα Σεμινάρια θα συμμετάσχουν:
·         Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής
·         Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ ή άλλο προσωπικό ΚΕΔΔΥ
·         Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (μόνιμοι υπάλληλοι)
·         Δ/ντες Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
·         Εκπαιδευτικοί Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (μόνιμοι υπάλληλοι)
Tα Σεμινάρια  Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του Υποέργου 2.
Η δαπάνη που θα προκληθεί για την συμμετοχή στο πιλοτικό σεμινάριο θα καλυφθεί  από τον προϋπολογισμό της Πράξης.
Συγκεκριμένα θα καλυφθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
  • Έξοδα Μετακίνησης
  • Ημερήσια Αποζημίωση
  • Δαπάνη διανυκτέρευσης

Παρακαλούμε όπως υποδείξετε τους συμμετέχοντες στα Σεμινάρια ενημέρωσης και Εκπαιδευσης της περιοχής ευθύνης σας , το αργότερο ως 29Μαϊου 2015 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ikondylis@minedu.gov.gr.
Για το χώρο που θα διενεργηθεί το Πιλοτικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες προσεχώς.
Ο Προϊστάμενος της   ΕΥΕ


Κωνσταντίνος ΒαλιάντζαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου