Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΩΡΙΝOI ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ(Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Δημόσιας & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)


ΠΡΟΣΩΡΙΝOI ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την υπ' αριθ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 12815 /14.11.2015 (ΑΔΑ 7115ΟΞΛΔ-Α98) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.3.(Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Δημόσιας & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των ως άνω ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ αποτελεσμάτων εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, ήτοι έως και την ΤΡΙΤΗ, 02.06.2015 και ώρα 15:00 , ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου , στο Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7 ος όροφος) , επί της οδού Α. Τσόχα 36, 11521-Αμπελόκηποι, Αθήνα, με Θέμα: Για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6178/27.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – Υποβολή Ένστασης και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του τριημέρου, γεγονός που αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου ΙΕΠ.
Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης ομοίως, εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, κατόπιν γραπτής αίτησης, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τους όρους τήρησης των προβλεπομένων στις Αποφάσεις 17/2002, 56/2003 και 40/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:


    * Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5, §2, στοιχείο ε, του Ν.2472/1997.
    * Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.
    * Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.
Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν υποβληθέντων, ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ/ΙΕΠ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου