Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Οι προτάσεις της ομάδας Ε.Β.Π.( Ε.Β.Ε.Π.) του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής για το Πολυνομοσχέδιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και το Καθηκοντολόγιο Ε.Β.Π.(Ε.Β.Ε.Π.)
Α) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Οι προτάσεις μας όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία είναι οι εξής:
1.     Άμεση  θεσμοθέτηση ενιαίου πίνακα μόνιμων διορισμών αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΕΠ από τον οποίο όσοι συνάδελφοι έχουν συμπληρώσει 30 μήνες προϋπηρεσία να διορίζονται εξ αυτού του πίνακα αυτοδίκαια ως μόνιμοι.
2.     Η αγωγή σε θέματα αυτόνομης διαβίωσης και η καθημερινή φροντίδα των μαθητών με αναπηρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και απαιτεί μόνιμο και επαρκή αριθμό ΕΒΕΠ (1 ανά τμήμα μαθητών ΣΜΕΑΕ) ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
3.     Το μέλος του ΕΒΕΠ που συμμετέχει στο ΠΥΣΕΕΠ να είναι εκλεγμένο αιρετό μέλος και να συμμετέχει ισότιμα σε όλα τα θέματα των συνεδριάσεων του συμβουλίου.  
4.     Συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση του ΕΒΕΠ σε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και διδακτικές μεθόδους.

5.     Ορισμός εβδομαδιαίου  ωραρίου αντίστοιχα με αυτόν του ΕΕΠ.  


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

Αθήνα 10/5/2015
             
Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συναδέλφων ΕΒΕΠ καθώς και ότι το καθηκοντολόγιο πρέπει να βασίζεται στο πρόγραμμα σπουδών, την πρακτική άσκηση, την επιμόρφωση καθώς και την προϋπηρεσία μας στην Ειδική Εκπαίδευση αλλά και να αποτυπώνει επαρκώς την καθημερινή προσφορά μας στην εκπαιδευτική διαδικασία (ώστε να υπάρχει αντιστοιχία καθημερινής πράξης και περιγραφόμενης αρμοδιότητας), επεξεργάστηκε την υπ’ αριθ.27922/Γ6 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 449/3-4-2007 και προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση του κεφ. Γ της οικείας Υπουργικής Απόφασης ως εξής:

ΚΕΦ. Γ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΕΠ
1.     Οι ειδικότητες που αποτελούν το ΕΒΕΠ συμμετέχουν κι ενισχύουν την εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης (προσωπική υγιεινή και φροντίδα, αγωγή τουαλέτας, πρόγραμμα σίτισης, ένδυσης, κλπ.), κοινωνικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας, καθώς και  ψυχοκινητικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης.
2.     Στο υποστηρικτικό τους έργο συμπεριλαμβάνεται η στήριξη μαθητών οι οποίοι δυσκολεύονται να ενταχθούν στην ομάδα τους καθώς και η ενίσχυση στην εκπαίδευση αυτών στον αισθητηριακό κι αισθητικό τομέα.
3.      Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, και με το ΕΕΠ (στο οποίο οργανικά και θεσμικά ανήκουν), απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου.
4.     Ασκούν τα καθήκοντα τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τάξης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν τους υποκαθιστούν.
5.     Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε ατομική βάση ή σε μικρές ομάδες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από το ΕΒΕΠ και σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα.
6.     Το ΕΒΕΠ συμμετέχει ισότιμα στις δραστηριότητες συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας (ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΒΕΠ) στην οποία υπηρετεί (και με το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης ατόμων με αναπηρία). Δεν απαλλάσσεται από τα γενικά και ειδικά καθήκοντα του προσωπικού του σχολείου και από την ανάληψη εργασιών που ο Διευθυντής μπορεί να του αναθέσει στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης. Παράλληλα, ασκεί το δικαίωμα διατήρησης προσωπικού χρόνου για διάλειμμα κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος.   
7.     Συνεργάζονται με τους γονείς των μαθητών, τους ενημερώνουν για θέματα διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης στο σχολείο και τους προτείνουν τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται στο σχολείο. Η επικοινωνία με τους γονείς πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τον Διευθυντή και σε συνεργασία με τις αρμόδιες ειδικότητες.
8.     Εξαιρούνται από τις εφημερίες του σχολείου λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει  
το καθημερινό τους πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται εξαιτίας των μη προβλέψιμων αναγκών των μαθητών.
9.     Διευκολύνουν την πρακτική άσκηση σπουδαστών της ειδικότητάς τους, τους οποίους
δέχεται το σχολείο σε συνεννόηση με το Διευθυντή και το προσωπικό της αντίστοιχης ειδικότητας κατόπιν έγκρισης από το ΥΠΕΠΘ.

10.                         Αξιολογούν τους μαθητές σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης και συντάσσουν έκθεση που συμπεριλαμβάνεται στην Γενική Αξιολόγηση των μαθητών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου