Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π. με 39 υπαλλήλους για τις ανάγκες των προκηρύξεων των μόνιμων διορισμών


Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού(Α.Σ.Ε.Π.),  προκειμένου να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, που έχουν να κάνουν με τις αναμενόμενες προκηρύξεις για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., προτίθεται να προβεί σε 39 αποσπάσεις υπαλλήλων μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α).

Οι αποσπάσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση και το έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.,  διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4590/2019, ΦΕΚ 17/Α).

Η διάρκεια τους ανέρχεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) φορά.

Διενεργούνται χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων με κοινή απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Β. Βούγιας


Δείτε την Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την απόσπαση προσωπικού
στην Κεντρική Υπηρεσία
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4590/2019, προβαίνει σε αποσπάσεις υπαλλήλων μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει της με αριθμ. πρωτ. 3729/01/2019/25-2-2019 (ΑΔΑ: 64446Η6-0Υ7) ανακοίνωσής του.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση-πρόσκληση, καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: kinitikotita@asep.gr μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 26-2-2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 12-3-2019 ημέρα Τρίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου